Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Adres ul. Górnicza 17
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 262 34 80;  (032) 261 52 59
strona www
Dyrektor Sławomir Włodarczyk pełni funkcję dyrektora szkoły od 1990 r.  Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe z informatyki w Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe o kierunku zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany. Żonaty, ma dwóch synów. Rodowity Dąbrowianin
Zastępca dyrektora Mariola Babiarz pełni funkcję z-cy Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej od września 2007 roku.

Mariola Babiarz w 1980 roku ukończyła Wydział Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w roku 2000 ukończyła studia podyplomowe w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach z zakresu "Zarządzanie w oświacie". W 2000 roku uzyskała I stopień specjalizacji z matematyki. Jest dyplomowanym nauczycielem matematyki; pełni funkcję egzaminatora OKE oraz eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.
Opis II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej obchodzące w 2008 r. 60-lecie swego istnienia wywodzi się z powołanej w 1948 r. Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zwieńczeniem obchodów jubileuszu szkoły był zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum w dniu 27 września 2008 r. IV Zjazd Absolwentów.
  INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009


Poniższe informacje znajdują się także w załączonym pliku pn. "Informacje o działalności szkoły w formacie *.pdf"
  Szkoła posiada 18 oddziałów, w których łącznie kształci się 563 uczniów. Placówka zatrudnia 53 pracowników pedagogicznych i 12 pracowników administracjno- obsługowych.
Języki obce - język angielski (objętych nauczaniem 563 uczniów), język niemiecki (485 uczniów), język francuski (49 uczniów), język hiszpański (29 uczniów)

- ilość grup realizujących nauczanie języka obcego w zakresie rozszerzonym: język angielski: 25, język niemiecki: 11.
Pracownie komputerowe W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe i multimedialne centrum informacji. Uczniowie mają dostęp do Internetu poprzez stałe łącze. Liceum posiada swoją stronę internetową: www.lo2.dabrowa.pl
Kierunki kształcenia
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym)
- matematyczno-fizyczny - klasy 1A, 2A, 3A (matematyka, fizyka z astronomią, informatyka);

- matematyczno-przyrodniczy) - klasa 2C (matematyka, biologia, chemia);

- matematyczno-ekonomiczny - klasa 3C (matematyka, geografia, informatyka);

- biologiczno-chemiczny - klasy 1B, 2B, 3B (biologia, chemia, fizyka z astronomią);

- biologiczno-geograficzny - klasa 3D (biologia, geografia, chemia);

- humanistyczno-kulturowy - klasy 1C, 2D (język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia);

- humanistyczo-społeczny - klasy 1D, 1F, 2E, 3E (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie);

- lingwistyczny ekonomiczno-społeczny - klasy 1E, 2F, 3F (język angielski, język niemiecki, język polski, geografia/ wiedza o społeczeństwie).
Realizowane innowacje pedagogiczne - "Z nauką w przyszłość" - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych w klasach drugich i trzecich: matematyka, fizyka z astronomią, biologia, chemia, geografia, historia;

- "Z Europą w przyszłość" - przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej: język angielski;

- "Od języka fachowego do sukcesu zawodowego" - przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej: język niemiecki;

- "Bezpieczna droga - bezpieczni w drodze" - program wychowawczo-edukacyjny;

- "Póki nie jest za późno" - program profilaktyczny;

- "Autoprezentacja drogą do matury" - program profilaktyczny (warsztaty wychowawczo-edukacyjne);

- "W zdrowym ciele - zdrowy duch" - program profilaktyczno-edukacyjny.
Prowadzona krajowa i międzynarodowa współpraca z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi - Uniwersytet Śląski - patronat Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach nad informatycznym kierunkiem kształcenia w szkole i realizacja programu "Kształcenie dla Przyszłości",
- Uniwersytet Śląski - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - udział w wykładach organizowanych przez Koło Naukowe Matematyków oraz w pokazach i wykładach naukowych z fizyki,
- III Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu - porozumienie o współpracy w ramach realizacji studenckich praktyk pedagogicznych w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego,
- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - uczestnictwo uczniów w zajęciach "Szkoły Liderów",
- Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej - udział w projekcie szkoleniowym "Lider młodej przedsiębiorczości - edukacja przedsiębiorcza młodzieży szkół ponadgimnazjalnych",
- Pałac Młodzieży w Katowicach - uczestnictwo w zajęciach pracowni naukowych i organizowanych konkursach wiedzy.
- Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jan Pawła II w Dąbrowie Górniczej - prowadzenie w ramach Klubu Wolontariusza "Ludzie ludziom" zajęć i sprawowanie opieki nad niepełnosprawnymi uczniami oraz udział w programie "Wspólnie dla Miasta - Młodzi dla Miasta",
- Klaus_Harms_Schule - szkoła partnerska w Kappeln (Niemcy) - realizacja od 1990 r. programów edukacyjnych w ramach odbywających się corocznie wzajemnych wizyt uczniów i nauczycieli,
- Youth for Understanding Polska - realizacja programu "Młodzi dla Porozumienia" umożliwiającego uczniom udział w rocznych stypendiach językowych w Niemczech, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych,
- II Professional Lyceum of Evosmos - Saloniki, Grecja, IES Miguel Herrero Pereda - Torrelavega, Hiszpania, Selcuklu Anadolu Lisesi - Konya, Turcja - realizacja Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół COMENIUS w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" zatytułowanego "E-monitoring i ochrona środowiska naturalnego"
Indywidualny tok nauki Indywidualnym tokiem nauki objętych jest 6 uczniów realizujących program nauczania następujących przedmiotów: język angielski (4 uczniów), język niemiecki (2 uczniów), matematyka (1 uczeń).
Zajęcia pozalekcyjne - koło ekologiczne,
- koło biologiczne,
- koło biologiczno-medyczne,
- koło chemiczne,
- koło filozoficzne,
- koło fizyczne,
- koło astronomiczne,
- koło dziennikarskie,
- koło języka angielskiego,
- koło języka niemieckiego,
- koło matematyczne,
- koło informatyczne,
- koło wiedzy społecznej,
- koło regionalno-folklorystyczne,
- koło języka hiszpańskiego,
- koło zastosowania technik multimedialnych,
- zajęcia w ramach Klubu Europejskiego "Mila".
Biblioteka - harmonogram pracy poniedziałek    8.00 - 14.00
wtorek             9.00 - 16.00
środa              9.00 - 15.00
czwartek          8.00 - 14.00
piątek             9.00 - 14.00
Multimedialne Centrum Informacji - harmonogram pracy wtorek            8.00 - 11.15
środa             8.00 - 11.15
czwartek        11.45 - 16.30
piątek            8.00 - 11.45
Pedagog szkolny - harmonogram pracy poniedziałek    8.00 - 12.00
wtorek           11.30 - 15.30
środa            11.30 - 15.30
czwartek        11.30 - 15.30
piątek             8.00 - 12.00
Zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2008/2009 I. Terminarz rekrutacji

1. Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów przez kandydatów (kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru lub w macierzystym gimnazjum (o ile system daje taką możliwość)) oraz dostarczenie do liceum zaświadczeń o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub w innych konkursach (co najmniej na szczeblu powiatowym), potwierdzonych pieczątką macierzystego gimnazjum i podpisem osoby upoważnionej wyznaczonej przez dyrektora gimnazjum, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum (o wyborze konkursów i przydziale punktów decyduje niezależnie dyrektor szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie; wprowadza on także bądź potwierdza przyznanie punktów w systemie elektronicznym):

               5 maja - 17 czerwca 2008 r.

2. Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub wprowadzenie tych informacji przez macierzyste gimnazjum (o ile system daje taką możliwość):

               20 - 24 czerwca 2008 r. do godziny 15.00.

3. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły:

               27 czerwca 2008 r. - do godziny 10.00.

4. Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie przez nich oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:

               27 - 30 czerwca 2008 r. do godziny 12.00.

5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły:

               1 lipca 2008 r. - do godziny 10.00.

6. Składanie do szkół, które dysponują wolnymi miejscami - przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół - oryginałów dokumentów (informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych):

               1 lipca - 29 sierpnia 2008 r.

II. Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

- podanie kandydata pobrane z elektronicznego systemu naboru,
- potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
- potwierdzona przez dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- potwierdzone przez dyrektora gimnazjum zaświadczenia o osiągnięciach sportowych, artystycznych (indywidualnych lub zespołowych) lub w innych konkursach, wolontariacie,
- zgłoszenie absolwenta gimnazjum,
- dwa podpisane na odwrocie zdjęcia,
- bilans zdrowia ucznia, karta zdrowia i karta szczepień, orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i wyboru zawodu.

III. Limit przyjęć

1. Przewidywana liczba klas pierwszych:           5 oddziałów.
2. Liczebność każdego z oddziałów:               32 uczniów.
3. Łączny limit miejsc w klasach pierwszych:    160 uczniów.

IV. Warunki rekrutacji

Statut Liceum w rozdziale "Zasady rekrutacji uczniów" szczegółowo określa kryteria oraz sposób prowadzenia kwalifikacji kandydatów do szkoły.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do szkoły niezależnie od liczby uzyskanych w wyniku kwalifikacji punktów.
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2007/2008 brane pod uwagę podczas kwalifikacji kandydatów obejmują następujące przedmioty: język polski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski.

V. Zasady  przyznawania punktów

Maksymalnie kandydat może otrzymać 200 punktów. Są one przyznawane za:
- egzamin gimnazjalny - do 100 punktów
- oceny na świadectwie - do 64 punktów - obliczanych według skali:
     - dopuszczający    3 punkty
     - dostateczny        6 punktów
     - dobry               10 punktów
     - bardzo dobry     13 punktów
     - celujący             16 punktów
Przedmioty brane pod uwagę w czasie kwalifikacji na poszczególne kierunki kształcenia, z których oceny przeliczane są na punkty:
- matematyczno-informatyczny (MI)
język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny

- biologiczno-chemiczny (BC)
język polski, biologia, chemia, język obcy nowożytny

- humanistyczny turystyczno-kulturowy (GW)
język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

- humanistyczny dziennikarsko-prawny (HW)
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

- lingwistyczny ekonomiczno-społeczny (JA /JN)
język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, geografia

Punkty w procesie rekrutacji są przyznawane również za:
- udział w finale wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty - maksymalnie 20 punktów (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum - brane są pod uwagę nie więcej niż dwa konkursy)
- osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub w innych konkursach na szczeblu co najmniej powiatowym, wolontariat - maksymalnie 8 punktów (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum - brane są pod uwagę nie więcej niż dwa osiągnięcia)
- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 8 punktów

Niezależnie od liczby uzyskanych punktów kandydat przyjęty zostanie do szkoły, jeżeli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej ogłaszanej przez MEN lub laureatem konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2014-10-04 11:25:40
Data utworzenia 2003-06-28
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:39
Osoba odpowiedzialna Magdalena Chojnacka
Udostępnił Magdalena Chojnacka