Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF). Ponadto informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są m.in.: oświadczenia majątkowe, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych, zawiadomienia o prowadzonych robotach geodezyjnych, obwieszczenia o postępowaniach administracyjnych, dokumenty w module ogłoszenia, petycje, interpelacje radnych.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-03-28

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Osobą kontaktową jest Anna Zubko
e-mail: azubko@dg.pl, tel. 32 295 68 06.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: bip.brpo.gov.pl.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2003-07-02

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2022-01-26

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
e-mail: um@dg.pl
tel. 32 295 67 00.

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21:

 1. Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi rozsuwają się automatycznie.
 2. Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient.
 3. Korytarze w budynku są przestronne.
 4. Na schodach w dwóch klatkach obiektu od poziomu – 1 do 0 zamontowane zostały żółte nakładki na schody pełniące funkcję ostrzegawczo-ochronną, ostrzegają osoby niedowidzące o krawędzi stopnia.
 5. Schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.
 6. Na każdym piętrze, na wypadek zagrożenia, dostępne są krzesła ewakuacyjne dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami.
 7. Dwie windy wyposażone są w przyciski z alfabetem Braill’a, jedna z nich została udźwiękowiona.
 8. W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta (parter przy stanowisku nr 20) znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.
 9. W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta znajduje się wyodrębniony tzw. otwarty pokój/ pokój cichej obsługi, który jest miejscem obsługi dostępnym m.in. dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a także osób z nadwrażliwością sensoryczną.
 10. Na stanowisku 14 – Biura Obsługi Klienta zamontowana jest stacjonarna pętla indukcyjna, dostępne są także przenośna pętla indukcyjna oraz powiększająca lupa elektroniczna.
 11. Na każdym piętrze znajduje się przestronna, dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta.
 12. Na parkingu przed budynkiem Urzędu jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniającą do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie.
 13. Osoby z niepełnosprawnością, które chcą skorzystać z zamkniętego parkingu pod budynkiem, przy wjeździe, za pomocą przywołującego przycisku, kontaktują się z ochroną budynku. W razie potrzeby pracownik ochrony pomaga skorzystać z windy dostępnej na poziomie -1.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:
 1. Dostęp do poziomu 0 budynku jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
 2. Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Przy drzwiach wejściowych zamontowany został system wezwania asysty.
 4. Na potrzeby osób niedowidzących drzwi oszklone w budynku zostały oklejone taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno – żółtym.
 5. Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient.
 6. W recepcji budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.
 7. Budynek nie jest wyposażony w windy.
 8. Sale szkoleniowe na poziomie 0 są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 9. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 10. Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego zatrudnionego w budynku przy ulicy Granicznej 21 na miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby lub telefonicznie.

Tłumacz języka migowego

Po wcześniejszym zgłoszeniu, osoby niesłyszące mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim z pomocy tłumacza języka migowego - Marioli Węgrzynowicz.
Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie: 32 295 67 00/ 32 296 69 38, mailowo: mwegrzynowicz@dg.pl lub poprzez nagranie wysłane do Urzędu Miejskiego w języku migowym: um@dg.pl.

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

W przypadku braku dostępności cyfrowej prosimy o kontakt: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Koordynator ds. dostępności Anna Zubko e-mail: azubko@dg.pl, tel. 32 295 68 06.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl