Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Pełnomocnicy Prezydenta Miasta

2019-08-08
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta zostali powołani Zarządzeniem  Nr 501.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z  dnia 29.07. 2019 r. w sprawie: wdrożenia i realizacji Kluczowych Polityk Miejskich w Dąbrowie Górniczej.

To liderzy o dużych kompetencjach odpowiadający za wdrożenie i realizację Kluczowych Horyzontalnych Polityk Miejskich, które zostały wyznaczone w procesie warsztatów z mieszkańcami, przedsiębiorcami liderami organizacji społecznych oraz pracownikami samorządu i instytucji publicznych.

Do głównych zadań Pełnomocników należy, w szczególności:
"opracowywanie, wdrażanie i realizacja działań, projektów i programów
w ramach poszczególnych Kluczowych Horyzontalnych Polityk Miejskich, wymagających współpracy wielu podmiotów,oraz ich monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja".

W ramach prowadzonych działań Pełnomocnicy współpracują z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, a także jednostkami organizacyjnymi Miasta poprzez korzystanie z ich zasobów ludzkich i informacyjnych, baz danych, a także organizację zespołów dedykowanych konkretnym przedsięwzięciom.

Pełnomocnicy współpracują również, na zasadzie partnerstwa z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na terenie miasta.


         Piotr Drygała
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. społeczeństwa obywatelskiego
mail: pdrygala@dg.pl
tel.:   662 138 280
W ramach Polityki społeczeństwa obywatelskiego do zadań Pełnomocnika należy:
- Koordynacja na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
- Opracowanie i wdrożenie programu funkcjonowania w mieście Dąbrowa Górnicza Jednostek Pomocniczych;
- Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno - animacyjnego nt. aktywności obywatelskiej w placówkach oświatowych miasta;
- Utrzymanie wizerunku miasta zarządzanego przy współudziale mieszkańców poprzez doskonalenie i poszerzanie procesów partycypacyjnych i konsultacyjnych.
- Opracowanie Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej na lata 2021-2026


         Ewa Fudali - Bondel
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego
mail: efudali@dg.pl
tel.:  784 077 804
W ramach Polityki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz Polityki atrakcyjności inwestycyjnej do zadań Pełnomocnika należy:
- Koordynacja na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie rozwoju gospodarczego;
- Wypracowanie narzędzi i realizacja projektów wspierających lokalnych przedsiębiorców sektora MŚP. Opracowanie koncepcji Miejskiego Akceleratora Biznesu;
- Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Realizacja projektów typu: Model biznesowy dla Dąbrowy, Dąbrowskie Wsparcie na starcie. Rozszerzenie edukacji przedsiębiorczości w szkołach;
- Tworzenie przyjaznych warunków do lokowania i rozwoju inwestycji na terenie miasta. Koordynowanie działań związanych z realizacją koncepcji zagospodarowania strefy ekonomicznej w oparciu o inteligentne specjalizacje miasta;
- Wspieranie firm na każdym etapie rozwoju - rozwój współpracy  z pracodawcami w zakresie efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy oraz zróżnicowanej oferty edukacyjnej; inicjowanie międzysektorowych sieci współpracy (motoryzacja, ochrona środowiska, efektywna edukacja, lokalna gospodarka, rynek pracy).


         Michał Syska
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. marki miasta, kultury i sportu
mail: msyska@dg.pl
tel.: 32 295 96 21
W ramach Polityki na rzecz promocji miasta oraz polityki rozwoju branż czasu wolnego, a także polityki czasu wolnego i sportu do zadań Pełnomocnika należy:
- koordynacja działań na rzecz budowy marki miasta oraz działań promocyjnych w zakresie miasta, kultury i sportu,
- koordynacja działań w zakresie kontaktów z mediami,
- koordynacja działań w zakresie współpracy miasta z partnerami zagranicznymi,
- koordynacja działań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury oraz Centrum Sportu i Rekreacji,
- koordynacja i wspieranie procesów wzmacniających rozwój branż czasu wolnego;
- koordynacja i wspieranie procesów budowy marki miasta związanych z rozwojem branż czasu wolnego.         Magdalena Mike
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
mail: mmike@dg.pl  
tel.:   668 573 952
W ramach Polityki partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej do zadań Pełnomocnika należy:
- Koordynacja na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- Wprowadzenie nowych zadań i obszarów do Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz doprowadzenie do wdrożenia wieloletniego programu współpracy;
- Opracowanie i wdrożenie funduszu wkładów własnych dla organizacji pozarządowych;
- Opracowanie i wdrożenie lokalnego funduszu grantowego dla organizacji pozarządowych opartego o lokalny biznes i spółki miejskie; współpracy finansowej);
- Wypracowanie koncepcji stworzenie lokalnych centrów aktywności obywatelskiej w różnych dzielnicach Dąbrowy Górniczej wraz z regulaminem z ich korzystania.


         Beata Pisarczyk
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. polityki współpracy z otoczeniem
mail: bpisarczyk@dg.pl
tel.:   661 611 840
W ramach Polityki współpracy z otoczeniem, w tym międzynarodowym oraz Polityki promocyjnej do zadań Pełnomocnika należy:
- Koordynacja na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie współpracy z otoczeniem;
- Wypracowanie i wdrożenie standardów relacji Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych z otoczeniem, w celu budowania silnej pozycji lidera i partnera dla innych samorządów, związków samorządowych i instytucji rządowych.
- Koordynacja współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią, Śląskim Związkiem Miast i Powiatów, Związkiem Gmin Jurajskich oraz innymi związkami i stowarzyszeniami samorządowymi;
- Koordynacja współpracy z Rządem Rzeczpospolitej, instytucjami rządowymi, Sejmem i Senatem Rzeczpospolitej,    
- Koordynacja współpracy z ambasadami i konsulatami oraz samorządami innych Państw.


         Michał Rabka
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. transformacji cyfrowej
mail: mrabka@dg.pl
tel.:   662 138 254
W ramach Polityki społeczeństwa informacyjnego do zadań Pełnomocnika należy:
- Koordynacja na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie transformacji cyfrowej;
- Koordynacja procesów mających na celu opracowywanie planów strategicznych
w obszarze cyfryzacji oraz wdrażanie rozwiązań służących cyfryzacji miasta;
- Doradzanie Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza w zakresie rozwoju systemu informacyjnego miasta;
- Opiniowanie przygotowanych w urzędzie oraz jego jednostkach organizacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć w obszarze transformacji cyfrowej i przedstawianie rekomendacji dotyczących ich wdrożeń;
- Doradzanie komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego oraz jego jednostką organizacyjnym w zakresie rozwoju systemów informacyjnych.


           Marta Bobrowska-Juroff
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. polityki młodzieżowej i równości szans
mail: mjuroff@dg.pl
tel:. 32 295 67 47
W ramach Polityki młodzieżowej oraz Polityki równości szans do zadań Pełnomocnika należy:
- Koordynacja na terenie miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie rozwoju polityki młodzieżowej;
- Inicjowanie działań zmierzających do aktywizacji społecznej i obywatelskiej młodzieży;
- Opracowanie i wdrożenie Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych;
- Opracowanie programu dotyczącego polityki młodzieżowej miasta Dąbrowa Górnicza;
- Koordynowanie współpracy Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza i samorządów uczniowskich dąbrowskich szkół w zakresie wspólnych działań;
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na zwiększanie zaangażowania młodzieży w życie publiczne;
- Upowszechnianie i propagowanie zasad równego traktowania;
- Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego nt. praw człowieka, przeciwdziałania szerokorozumianej dyskryminacji.


            Aleksander Tuczyński
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. ładu przestrzennego
mail: atuczynski@dg.pl
tel.: 32 295 69 14
W ramach Polityki kształtowania przestrzeni publicznych oraz Polityki ekologicznej, ochrony klimatu i elektromobilności do zadań Pełnomocnika należy:
- Inicjowanie i koordynacja procesów mających na celu opracowywanie planów strategicznych i legislacyjnych w obszarze polityki kształtowania przestrzeni publicznych, ochrony klimatu i elektromobilności;
- Inicjowanie projektów i podejmowanie działań w zakresie włączania mieszkańców w procesy partycypacyjne i deliberacyjne planowania przestrzennego;
- Opiniowanie przygotowanych w urzędzie oraz jego jednostkach organizacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć mających wpływ na krajobraz miejski;
- Inspirowanie do działań na rzecz poprawy estetyki obiektów i przestrzeni miejskich;
- Organizacja i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych.
 

       
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-24 15:25:52
Data utworzenia 2019-08-08
Data udostępnienia 2019-08-08 17:12:59
Osoba odpowiedzialna Piotr Drygała
Udostępnił Krzysztof Nowicki