Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Pełnomocnicy Prezydenta Miasta

2019-08-08
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta zostali powołani Zarządzeniem  Nr 501.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z  dnia 29.07. 2019 r. w sprawie: wdrożenia i realizacji Kluczowych Polityk Miejskich w Dąbrowie Górniczej.

To liderzy o dużych kompetencjach odpowiadający za wdrożenie i realizację Kluczowych Horyzontalnych Polityk Miejskich, które zostały wyznaczone w procesie warsztatów z mieszkańcami, przedsiębiorcami liderami organizacji społecznych oraz pracownikami samorządu i instytucji publicznych.

Do głównych zadań Pełnomocników należy, w szczególności:
"opracowywanie, wdrażanie i realizacja działań, projektów i programów
w ramach poszczególnych Kluczowych Horyzontalnych Polityk Miejskich, wymagających współpracy wielu podmiotów,oraz ich monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja".

W ramach prowadzonych działań Pełnomocnicy współpracują z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, a także jednostkami organizacyjnymi Miasta poprzez korzystanie z ich zasobów ludzkich i informacyjnych, baz danych, a także organizację zespołów dedykowanych konkretnym przedsięwzięciom.

Pełnomocnicy współpracują również, na zasadzie partnerstwa z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na terenie miasta.


         Piotr Drygała
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. społeczeństwa obywatelskiego
mail: pdrygala@dg.pl
tel.:   662 138 280
W ramach Polityki społeczeństwa obywatelskiego do zadań Pełnomocnika należy:
" Koordynacja na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
" Opracowanie i wdrożenie programu funkcjonowania w mieście Dąbrowa Górnicza Jednostek Pomocniczych;
" Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno - animacyjnego nt. aktywności obywatelskiej w placówkach oświatowych miasta;
" Utrzymanie wizerunku miasta zarządzanego przy współudziale mieszkańców poprzez doskonalenie i poszerzanie procesów partycypacyjnych i konsultacyjnych.
" Opracowanie Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej na lata 2021-2026


         Ewa Fudali - Bondel
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego
mail: efudali@dg.pl
tel.:  784 077 804
W ramach Polityki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz Polityki atrakcyjności inwestycyjnej do zadań Pełnomocnika należy:
" Koordynacja na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie rozwoju gospodarczego;
" Wypracowanie narzędzi i realizacja projektów wspierających lokalnych przedsiębiorców sektora MŚP. Opracowanie koncepcji Miejskiego Akceleratora Biznesu;
" Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Realizacja projektów typu: Model biznesowy dla Dąbrowy, Dąbrowskie Wsparcie na starcie. Rozszerzenie edukacji przedsiębiorczości w szkołach;
" Tworzenie przyjaznych warunków do lokowania i rozwoju inwestycji na terenie miasta. Koordynowanie działań związanych z realizacją koncepcji zagospodarowania strefy ekonomicznej w oparciu o inteligentne specjalizacje miasta;
" Wspieranie firm na każdym etapie rozwoju - rozwój współpracy  z pracodawcami w zakresie efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy oraz zróżnicowanej oferty edukacyjnej; inicjowanie międzysektorowych sieci współpracy (motoryzacja, ochrona środowiska, efektywna edukacja, lokalna gospodarka, rynek pracy).


         Zbigniew Kałuża
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. sportu, turystyki i rekreacji
mail: zkaluza@dg.pl
tel.:   662 138 234
W ramach Polityki czasu wolnego i sportu do zadań Pełnomocnika należy:
" Prowadzenie projektów i działań mających na celu zagospodarowanie na usługi turystyczne, komercyjne i publiczne, terenów rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta,
a w szczególności obszaru Pogorii I, II, III, IV, Parku Zielona, Pustyni Błędowskiej.
" Prowadzenie projektów i działań mających na celu zachowanie walorów przyrodniczych terenów rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy, a w szczególności obszaru Pogorii I, II, III, IV, Parku Zielona, Pustyni Błędowskiej.
" Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie"  - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach w zakresie wypracowania projektów i działań mających na celu nadanie funkcji sportowo - rekreacyjnych zbiornikowi "Kuźnica Warężyńska" tj. "Pogoria IV", a także zagospodarowaniem innych zbiorników wodnych
i związanych z nimi kanałami i rzekami.
" Współudział w procesach planowania, konsultowania i koordynowania działań związanych
z budową sieci tras i ścieżek rowerowych na terenie Gminy, a w szczególności modernizacją
i przebudową, oraz remontami sieci ścieżek i tras rowerowych już istniejących na terenach rekreacyjnych.
" Współudział w procesach projektowania i konsultowania planów i projektów budowy, modernizacji i remontów miejskiej bazy sportowej oraz infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.


         Magdalena Mike
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
mail: mmike@dg.pl  
tel.:   668 573 952
W ramach Polityki partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej do zadań Pełnomocnika należy:
" Koordynacja na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
" Wprowadzenie nowych zadań i obszarów do Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz doprowadzenie do wdrożenia wieloletniego programu współpracy;
" Opracowanie i wdrożenie funduszu wkładów własnych dla organizacji pozarządowych;
" Opracowanie i wdrożenie lokalnego funduszu grantowego dla organizacji pozarządowych opartego o lokalny biznes i spółki miejskie; współpracy finansowej);
" Wypracowanie koncepcji stworzenie lokalnych centrów aktywności obywatelskiej w różnych dzielnicach Dąbrowy Górniczej wraz z regulaminem z ich korzystania.


         Beata Pisarczyk
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. polityki współpracy z otoczeniem
mail: bpisarczyk@dg.pl
tel.:   661 611 840
W ramach Polityki współpracy z otoczeniem, w tym międzynarodowym oraz Polityki promocyjnej do zadań Pełnomocnika należy:
" Koordynacja na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie współpracy z otoczeniem;
" Wypracowanie i wdrożenie standardów relacji Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych z otoczeniem, w celu budowania silnej pozycji lidera i partnera dla innych samorządów, związków samorządowych i instytucji rządowych.
" Koordynacja współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią, Śląskim Związkiem Miast i Powiatów, Związkiem Gmin Jurajskich oraz innymi związkami i stowarzyszeniami samorządowymi;
" Koordynacja współpracy z Rządem Rzeczpospolitej, instytucjami rządowymi, Sejmem i Senatem Rzeczpospolitej,    
" Koordynacja współpracy z ambasadami i konsulatami oraz samorządami innych Państw.


         Michał Rabka
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. transformacji cyfrowej
mail: mrabka@dg.pl
tel.:   662 138 254
W ramach Polityki społeczeństwa informacyjnego do zadań Pełnomocnika należy:
" Koordynacja na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie transformacji cyfrowej;
" Koordynacja procesów mających na celu opracowywanie planów strategicznych
w obszarze cyfryzacji oraz wdrażanie rozwiązań służących cyfryzacji miasta;
" Doradzanie Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza w zakresie rozwoju systemu informacyjnego miasta;
" Opiniowanie przygotowanych w urzędzie oraz jego jednostkach organizacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć w obszarze transformacji cyfrowej i przedstawianie rekomendacji dotyczących ich wdrożeń;
" Doradzanie komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego oraz jego jednostką organizacyjnym w zakresie rozwoju systemów informacyjnych.


         Natalia Wierzelewska
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. polityki senioralnej
mail: nwierzelewska@dg.pl
tel.:   662 138 271
W ramach Polityki senioralnej do zadań Pełnomocnika należy:
" Koordynacja na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza zadań w zakresie polityki senioralnej;
" Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia zintegrowanego systemu działań na rzecz osób starszych mającego na celu jak najdłuższe utrzymanie samodzielności osób starszych w ich miejscu zamieszkania;
" Inicjowanie projektów w zakresie aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej seniorów, takich jak: rozwój aktywności obywatelskiej i  wolontariatu, zintegrowany system informacji dla seniora,  centrum seniora, kształcenie liderów środowisk senioralnych;
" Inicjowanie projektów w zakresie zdrowia i samodzielności życiowej, takich jak: promocja aktywności fizycznej, dostępność usług wspierających w miejscu zamieszkania, budowanie sąsiedzkiej sieci wsparcia, wykorzystanie nowych technologii;
" Promocja społecznego uczenia się starości oraz budowanie wizerunku Dąbrowy Górniczej jako miasta przyjaznego osobom starszym;
" Sieciowanie zasobów tworzących system wsparcia osób starszych oraz wspólne wypracowanie założeń gminnego programu polityki senioralnej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-08 12:57:53
Data utworzenia 2019-08-08
Data udostępnienia 2019-08-08 17:12:59
Osoba odpowiedzialna Piotr Drygała
Udostępnił Karol Chruściel