Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Nazwa wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Opis Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
Miejsce Wydział Nadzoru i Kontroli
Informacja tel.: 32 295 68 11

e-mail: nadzorwlascicielski@dg.pl

Wydział Nadzoru i Kontroli przyjmuje klientów:

poniedziałek, wtorek, środa  od 7.30 do 15.30
czwartek                         od 7.30 do 18.00
piątek                           od 7.30 do 13.00
 
Wymagane dokumenty Wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
1. Oświadczenie o przeznaczeniu majątku (jeżeli stowarzyszenie posiadało majątek) zgodnie z uchwałą lub zapisami regulaminu.
2. Oświadczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego.
Załączniki Wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych - DRUK NR 3
Opłaty Wolne od opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy Do 7 dni od daty złozenia wniosku wraz z kompletem dokumentów
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wykreślenia z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wykreślenie lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek organu nadzorującego lub prokuratora do sądu, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa  (art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach), likwidatorowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Uwagi Przed złożeniem wniosku o wykreślenie stowarzyszenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych należy złożyć Zawiadomienie o wszczęciu likwidacji stowarzyszenia zwykłego.
Załączniki do zawiadomienia (oryginały dokumentów):
1. Protokół z zebrania członków wraz z listą obecności (imię i nazwisko, własnoręczny podpis)
2. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia
3. Uchwała o wyznaczeniu likwidatora (ów)
4. Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania majątku.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2. . Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: odo@cuw.dg.pl
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu dokonania wykreślenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - kat. A.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-02 12:17:27
Data utworzenia 2020-01-15
Data udostępnienia 2020-01-15 11:15:50
Osoba odpowiedzialna Patryk Kuzior
Udostępnił Anna Psuj