Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 t.j. z późn. zm.).
Miejsce Wydział Geodezji i Kartografii
Informacja Tel: (32) 295 67 79, 295 69 35, 295 67 55
e-mail: geodezja@dg.pl, aprzybyslawska@dg.pl
 
   
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30
czwartek                            7.30-18.00
piątek                               7.30-13.00
Wymagane dokumenty Oryginały lub notarialnie poświadczone kopie dokumentów określających zmianę danych ewidencyjnych.
Załączniki Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów

Istnieje możliwość pobrania załączników na stronie www.dg.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). Załączniki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta stanowisko nr 25.
Opłaty nie podlega opłacie
Termin załatwienia sprawy Okres oczekiwania na wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wynosi do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego, aktualizacja operatu następuje po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy Przysługuje. W przypadku wydawania decyzji o wprowadzeniu zmiany przysługuje prawo odwołania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany może wystąpić osoba ujawniona w tej ewidencji lub inna osoba, której przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, o ile załączy do wniosku dokument potwierdzający istnienie tych praw.

Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:
1) prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych, jeżeli właściwy organ przekazał je do wprowadzenia do ewidencji gruntów i budynków.
2) opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
3) dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
4) ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciel, użytkownik wieczysty, władający ma obowiązek zgłoszenia do ewidencji gruntów i budynków w terminie 30 dni zmian danych objętych tą ewidencją.

W przypadku, gdy niezbędne są dodatkowe dokumenty prawne, geodezyjne lub kartograficzne, bądź dodatkowe wyjaśnienia, wnioskodawca wezwany zostaje do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień, dowodów, itp.

W przypadku, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie tej aktualizacji, wydawana jest decyzja o wprowadzeniu zmiany.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu  rozpatrzenia składanej przez Panią/Pana petycji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-23 15:47:14
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2016-12-07 11:36:51
Osoba odpowiedzialna Arleta Grzesik
Udostępnił Krzysztof Nowicki