Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 t.j. z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 j.t.. z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r.45.453 j.t.);
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U.2020.1316 t.j. z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322 t.j. z późn. zm.);
Miejsce Wydział Geodezji i Kartografii
Informacja Tel: (32) 295 67 55, 295 69 09, 295 69 07
e-mail: geodezja@dg.pl, dprucia@dg.pl, knowicki@dg.pl
 
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30
czwartek                            7.30-18.00
piątek                               7.30-13.00
Wymagane dokumenty Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej.
Uwaga: w uzasadnionych sytuacjach organ ma prawo poprosić o przedstawienie do wglądu świadectwa uprawnień zawodowych.
Załączniki 1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej
2. Zgłoszenie pracy kartograficznej
3. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
4. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac

Istnieje możliwość pobrania załączników na stronie www.dg.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). Załączniki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta stanowisko nr 25
Opłaty Za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za udostępnianie materiałów z zasobu pobierana jest opłata na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty wystawionego zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłatę wynikającą z wystawionego DOO można uiścić w najwygodniejszy dla siebie poniższy sposób:

1. przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej:
VeloBank S.A. o/Warszawa 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082.

2. kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:00,
czwartek: 7:30 - 17:30,
piątek: 7:30 - 12:30.

3. w kasie automatycznej czynnej przez całą dobę zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego.
Termin załatwienia sprawy Zgodnie z ww. Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:

Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, rejestruje zgłoszenie i najpóźniej na drugi dzień roboczy wystawia wykonawcy prac DOO. Po potwierdzeniu otrzymania od wykonawcy należnej płatności materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania zgłoszonej pracy są udostępniane w terminie do 5 dni roboczych.

Weryfikacja zbiorów danych i innych dokumentów przekazywanych do zasobu dokonywana jest bez zbędnej zwłoki.
Tryb odwoławczy W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.          
Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odowłania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Uwagi Obsługa Jednostek Wykonawstwa Geodezyjnego odbywa się na stanowisku 25 BOK po wczesniejszym pobraniu biletu do systemu kolejkowego.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu  rozpatrzenia składanej przez Panią/Pana petycji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-23 15:47:13
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-08 10:39:29
Osoba odpowiedzialna Arleta Grzesik
Udostępnił Krzysztof Nowicki