Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Numeracja porządkowa nieruchomości
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111 t.j. z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2021.1368).
Miejsce Wydział Geodezji i Kartografii
Informacja Tel: (32) 300 75 20, 295 67 55
e-mail: motok@dg.pl
 
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30
czwartek                            7.30-18.00
piątek                               7.30-13.00
Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości + załączniki
Istnieje możliwość pobrania wniosku na stronie www.dg.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). Wniosek do pobrania w Biurze Obsługi Klienta stanowisko nr 25.
Załączniki Uwaga
Do wniosku należy koniecznie dołączyć:
- mapę w przypadku, gdy budynek nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków lub wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku,
- dokumenty architektoniczne potwierdzające przeznaczenie obiektu lub zezwolenie na jego użytkowanie w przypadku budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy.
Opłata Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.
Za wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego - 5.00zł za każdą stronę formatu A4.
Termin załatwienia sprawy Okres oczekiwania na nadanie numeru porządkowego wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dokumenty wysyłane są pocztą na adres wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość osobistego odbioru przy Biurze Obsługi Klienta stanowisko nr 25.
Tryb odwoławczy Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego nie przysługuje odwołanie.
Uwagi Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

Nie ustala się numerów porządkowych dla lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach.

Czynności urzędowe związane z ustaleniem numeru porządkowego nieruchomości przeprowadza się na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli istniejąca numeracja nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami i/lub nie spełnia swojej porządkowej funkcji, zmiana numeracji może nastąpić z urzędu.

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu  rozpatrzenia składanej przez Panią/Pana petycji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-23 15:47:13
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-08 10:39:28
Osoba odpowiedzialna Arleta Grzesik
Udostępnił Krzysztof Nowicki