Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Koordynacja uzgadniania dokumentacji projektowej
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.).
Miejsce Wydział Geodezji i Kartografii
Informacja Tel: (32) 295 68 99, 295 67 55
e-mail: jelmerych@dg.pl
 
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30
czwartek                            7.30-18.00
piątek                               7.30-13.00
Wymagane dokumenty - wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
- 2 egzemplarze planu sytuacyjnego sporządzonego na kopii aktualnejmapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta lub ww. plan sytuacyjny w postaci elektronicznej.
Załączniki Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Istnieje możliwość pobrania załącznika na stronie www.dg.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). Załącznik do pobrania w Biurze Obsługi Klienta stanowisko nr 25.
Opłaty Za czynności związane z uzgodnieniami pobierana jest opłata na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty wystawionego zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłatę wynikającą z wystawionego DOO można uiścić w najwygodniejszy dla siebie poniższy sposób:

1. przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej:
VeloBank S.A. o/Warszawa 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082.

2. kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:00,
czwartek: 7:30 - 17:30,
piątek: 7:30 - 12:30.

3. w kasie automatycznej czynnej przez całą dobę zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego.
Termin załatwienia sprawy Narada odbywa się nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Protokół z narady wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom w terminie do 30 dni.
Planowane terminy narad w I półroczu 2024 r. czerwiec 2024r.      04.06 - 13.06   19.06 - 27.06
lipiec 2024r.          03.07 - 11.07   17.07 - 25.07   31.07 - 08.08
sierpień 2024r.      13.08 - 22.08   28.08 - 05.09
wrzesień 2024r.     11.09 - 19.09   25.09 - 03.10
październik 2024r. 09.10 - 17.10   23.10 - 31.10
listopad 2024r.      05.11 - 14.11   20.11 - 28.11
grudzień 2024r.     04.12 - 12.12   17.12 - 27.12
Tryb odowławczy Brak
Uwagi - uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub projektanta;
- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów albo konieczności dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, wniosek zwraca się wnioskodawcy do poprawy i uzupełnienia;
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu  rozpatrzenia składanej przez Panią/Pana petycji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-06-04 13:56:41
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-08 10:39:25
Osoba odpowiedzialna Arleta Grzesik
Udostępnił Krzysztof Nowicki