Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Odpis aktu własności ziemi
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111 t.j. z późn. zm.);
Miejsce Wydział Geodezji i Kartografii
Informacja Tel: (32) 295 67 79, 295 69 35, 295 67 55
e-mail: geodezja@dg.pl, klipecka@dg.pl, aprzybyslawska@dg.pl, rplazinska@dg.pl
 
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30
czwartek                            7.30-18.00
piątek                               7.30-13.00
Wymagane dokumenty W przypadku spadkobierców osób wymienionych w akcie własności ziemi należy przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające następstwo prawne;
Załączniki Wniosek o wydanie odpisu aktu własności ziemi

Istnieje możliwość pobrania załączników na stronie www.dg.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). Załączniki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta stanowisko nr 25.
Opłaty Za czynności związane z poświadczeniem odpisu aktu własności ziemi pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie odpisu.

Opłatę skarbową można uiścić w najwygodniejszy dla siebie poniższy sposób:

1. przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej:
VeloBank S.A. o/Warszawa 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.

2. kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:00,
czwartek: 7:30 - 17:30,
piątek: 7:30 - 12:30.

3. w kasie automatycznej czynnej przez całą dobę zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego.
Termin załatwienia sprawy Okres oczekiwania na wydanie odpisu aktu własności ziemi wynosi do dwóch tygodni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
Uwagi Odpis aktu własności ziemi może otrzymać osoba, której został wydany lub spadkobierca, którego prawa zostały potwierdzone stosownym postanowieniem sądu.

We wniosku należy zawsze wskazać obręb geodezyjny, w którym położona była nieruchomość w dacie wydania aktu własności ziemi.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu  rozpatrzenia składanej przez Panią/Pana petycji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-23 15:47:13
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-08 10:39:23
Osoba odpowiedzialna Arleta Grzesik
Udostępnił Krzysztof Nowicki