Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Informacja publiczna

Nazwa Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców
Opis Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2024.736)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U.2017.2482).
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i Rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych (Dz. U.2022.1493).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2023.2111).

Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Tel: (32) 295 67 16
fax: (32) 295 69 41
e-mail: obywatelski@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY:
poniedziałek, wtorek, środa  od 7.30 do 15.30
czwartek     od 7.30 do 18.00
piątek        od 7.30 do 13.00
Wymagane dokumenty a) wniosek o udostępnienie danych można złożyć w formie tradycyjnej (wzór wniosku do pobrania) lub w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy uwierzytelnić pismo na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
b) dla poprawnego zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby należy wskazać jak najszerszy zakres posiadanych informacji np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, poprzedni adres zameldowania).
- uprawnionymi do otrzymywania danych z rejestru są osoby oraz jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny oraz inne osoby i podmioty, które uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny:
- wezwanie sądowe;
- wezwanie komornicze,
- dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego
o udostepnienie danych (np. wyroki sądowe, faktury, wezwania do zapłaty, umowy).
c) dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych
d) w przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17 zł.
Załączniki - formularz wniosku jest do pobrania  w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Klienta pokój nr 018  stanowisko nr 30-32  /formularz nr 9/;
- pełnomocnictwo /formularz nr 3/.
Opłaty Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
-31 zł za udostępnienie danych jednostkowych na konto
VeloBank S.A.  67 1560 1010 0000 9480 0000 1109
-17 zł za pełnomocnictwo na konto
VeloBank S.A.  83 1560 1010 0000 9480 0000 1112

Płatności można również  realizować:
* kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku)       w godzinach:
   poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00,
   czwartek 7:30 - 17:30,
   piątek  7:30 - 12:30.
* gotówką w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego.
Tryb odwoławczy od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego.
Uwagi Od 1 lipca 2019 r. dane jednostkowe z rejestru PESEL udostępniają organy gmin.
Przez dane jednostkowe należy rozumieć informacje o jednej osobie lub informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców udostępnia się w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań:
- organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
- Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
- komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
- państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
- osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
- jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
- innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
- podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej.

Ograniczenia w dostępie udostępniania danych z rejestru PESEL
Podmioty publiczne, które posiadają zgodę Ministra Cyfryzacji lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych uzyskują dane z rejestru PESEL w sposób samodzielny co oznacza, że nie mogą składać wniosków do organów gmin. Złożenie wniosku będzie skutkować wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Lista podmiotów posiadających pozytywną decyzję teletransmisyjną jest umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.
Podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych mogą uzyskać w roku kalendarzowym 300 danych jednostkowych
z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z rejestru mieszkańców.
W przypadku wykorzystania przez podmiot publiczny limitu udostepnień, organ gminy wydaje postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania o udostępnienie danych. Limit udostępnień odnawia się z początkiem nowego roku.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
a) pod adresem poczty elektronicznej odo@cuw.dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 67 00.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz. U. z 2024 r., poz. 736).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-01 10:03:04
Data utworzenia 2003-09-22
Data udostępnienia 2003-09-22 15:05:18
Osoba odpowiedzialna Paweł Gradzik
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz