Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Informacja publiczna

Nazwa udostępnienie informacji publicznej
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902)
Miejsce Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, stanowisko nr 14 w Biurze Podawczym
Informacja Tel:  (32) 295 67 42,  (32) 295 68 07
fax: (32) 262 50 32
e-mail: um@dg.pl
   
GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30- 15.30
czwartek w godz. 7.30- 18.00
piątek w godz. 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wniosek z zapytaniem o informację publiczną należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:
-  przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
-  przesłać drogą elektroniczną na adres: um@dg.pl,
-  złożyć osobiście w Urzędzie w godzinach jego pracy - Biuro Podawcze, stanowisko nr 14,
- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP.
Opłaty W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Termin załatwienia sprawy 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostaje poinformowany odrębnym pismem.
3. O formie odbioru dokumentu decyduje wnioskodawca we wniosku.
Tryb odwoławczy Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o jej udzielenie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Do decyzji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej na drodze decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Podanie (odwołanie) należy złożyć w Biurze Podawczym stanowisko nr 14 lub przesłać pocztą.
Uwagi 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 tel.:(32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl         
2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: odo@cuw.dg.pl
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymagane, poza koniecznością wydania decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli wówczas nie poda Pani/Pan danych osobowych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-01 14:35:11
Data utworzenia 2003-08-26
Data udostępnienia 2003-08-26 09:57:37
Osoba odpowiedzialna Anetta Sęk
Udostępnił Anna Psuj