Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Opis 11. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.) rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 622, z późn. zm.) rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2010, z późn. zm.) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U.z 2020 r., poz. 708, z późn. zm.))
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)
rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1) pomoc de minimis w przemyśle i usługach rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. U.E.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1)
Miejsce Wydział Oświaty, Pokój 226, Piętro II Tel. wew.: 947
Informacja e-mail: oswiata@dg.pl
 

GODZINY PRACY:
poniedziałek - 7:30 - 15:30,
wtorek - 7:30 - 15:30,
środa - 7:30 - 15:30,
czwartek - 7:30 - 18:00,
piątek - 7:30 - 13:00.
Wymagane dokumenty 2. Wymagane dokumenty:
a)wniosek o przyznanie pomocy publicznej wraz z wypełnionym formularzem informacji przedstawianych przy   ubieganiu się o pomoc de minimis; zaświadczeniami o przyznanej pomocy publicznej lub oświadczeniem o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis; oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
b)wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z kopiami dokumentów:
- dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika,
- dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u wnioskodawcy osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
- umowy o pracę z młodocianym,
- dyplomu, certyfikatu, świadectwa lub oryginału zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego,
- oświadczenie, że wnioskodawca jest pracodawcą będącym/niebędącym rzemieślnikiem
Załączniki 1. Załączniki:
- Wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Druk nr 1
- Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - Druk nr 2
- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - Druk nr 3
- Oświadczenie, że wnioskodawca jest pracodawcą będącym/niebędącym rzemieślnikiem - Druk nr 4
- Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem - Druk nr 5
Istnieje możliwość pobrania wniosków i formularzy na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)

Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Tryb odwoławczy:  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
Uwagi Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.))
1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy  posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone
w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy,
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
3)  młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie                 z przepisami.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708, z późn. zm.), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L. 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1).
W związku powyższym każdy wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika winien złożyć również drugi wniosek wraz ze wszystkimi zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz za okres 2 poprzednich lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie z informacjami niezbędnymi do udzielania pomocy de minimis, dotyczącymi w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).
Pracodawcy winni składać wnioski w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
ul. Graniczna 21 lub drogą pocztową na adres Wydziału Oświaty tut. Urzędu.
Uwaga
W celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę pracodawcom dofinansowania należy o zawarciu umowy
z młodocianym zawiadomić pisemnie prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
Zawiadomienie powinno zawierać:
 kserokopię umowy z młodocianym,
 termin ubiegania się o dofinansowanie (rok-miesiąc),
 dane pracodawcy (nazwa zakładu, siedziba, imię i nazwisko właściciela),
 zawód nauczany,
 dane ucznia (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza młodociany,
 miesiąc i rok, w którym będzie przeprowadzany egzamin po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W przypadku zmiany terminu ubiegania się pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z powodu przedłużenia się czasu trwania nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (niezdany egzamin po zakończeniu nauki zawodu, brak promocji do klasy programowo wyższej lub z powodu nieukończenia szkoły), albo też z innych ważnych, uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn - pracodawca winien zgłosić ten fakt poprzez złożenie po raz drugi powyższego zawiadomienia w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej.

W przypadku rozwiązania z młodocianym umowy w trybie art. 196 KP pracodawca winien powiadomić o tym Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. W umowie z młodocianym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy - Dział IX oraz przepisy ustawy - Prawo oświatowe.
         W przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę ww. dokumentów zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708, z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika nie będzie udzielone.
Przetwarzanie danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  
z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00,
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2.  Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu wydania decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz w celu uzyskania pomocy de minimis na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających                 z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-02-16 12:56:18
Data utworzenia 2017-02-03
Data udostępnienia 2017-02-03 12:57:56
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Durbacz
Udostępnił Krzysztof Nowicki