Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Oświata, kultura i sport

Nazwa Udzielenie honorowego patronatu Prezydenta Miasta/udział Prezydenta Miasta w komitecie honorowym
Opis Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 w związku z art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póżn. zm.); Zarządzenie nr 2687.2022 Prezydenta Miasta w Dąbrowie Górniczej z dnia 4.08.2022 r. w sprawie: ustanowienia zasad przyznawania Patronatu Honorowego lub uczestnictwa Prezydenta Miasta w Komitecie Honorowym. (BIP- zakładka Zarządzenia)
Miejsce IV piętro
pokój 407
telefon wew. 704
Informacja Biuro Prasowe

Lucyna Stępniewska
tel. 32 295 67 04
e-mail: lstepniewska@dg.pl
Podstawa prawna Art. 30 ust. 1 w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Zarządzenie nr 2687.2022 Prezydenta Miasta w Dąbrowie Górniczej z dnia 4.08.2022 r. w sprawie: ustanowienia zasad przyznawania Patronatu Honorowego lub uczestnictwa Prezydenta Miasta w Komitecie Honorowym. (BIP- zakładka Zarządzenia)
Wymagane dokumenty Prawidłowo wypełniony wniosek
Załączniki Wniosek o udzielenie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta oraz formularz potwierdzenia współpracy z Wydziałem/ Jednostką miejską można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia sprawy Wypełniony Wniosek o przyznanie Patronatu bądź udział w Komitecie Honorowym powinien zostać złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia, którego dotyczy. O decyzji Prezydenta Miasta Organizator powiadamiany jest w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku/naniesienia poprawek. Można ją także odebrać osobiście w Biurze Prasowym lub e-mailem.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi W przypadku niekompletnych informacji zawartych we wniosku Wnioskodawca będzie poproszony o ich uzupełnienie. Do tego czasu odpowiedź nie będzie udzielana. Patronat jest wyróżnieniem wyłącznie honorowym. Udzielenie "Honorowego Patronatu" czy też udział Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w Komitecie Honorowym nie oznacza jednoczesnej deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub jednostek podległych.

Przetwarzanie danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tak danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroni danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną  danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu uzyskania zgody na udzielenie honorowego patrunatu Prezydenta Miasta oraz udział Prezydenta Miasta w komitecie honorowym, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce: Opis
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny Biuro Prasowe
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-09-12 11:46:53
Data utworzenia 2015-03-24
Data udostępnienia 2015-04-01 14:29:09
Osoba odpowiedzialna Bartosz Matylewicz
Udostępnił Anastazja Wypych