Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Oświata, kultura i sport

Nazwa Dotacja z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Opis Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Uchwała Nr XXIII/485/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020 roku w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23.10.2020 r. poz. 7393), Zarządzenie Nr 1390.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 06.11.2020 r. w sprawie: określenia wzoru formularza wniosku o dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu, wzoru formularza karty oceny wniosku, wzoru formularza protokołu uzgodnień do wniosku o dotacje oraz wzoru formularza sprawozdania częściowego/końcowego z realizacji dotowanego przez Gminę zadania, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
Miejsce Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Informacja TEL. (32) 295 96 93
 
e-mail: bbruzda@dg.pl
 
Wydział pracuje w godzinach:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty Wniosek o dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie rozwoju sportu. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Prezydent Miasta w Zarządzeniu Nr 1390.2020 z dnia 06.11.2020r. Istnieje możliwość pobrania wniosku na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Załączniki Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:
1.Statut klubu/stowarzyszenia
2.Status prawny posiadanej bazy (akt własności, umowa użyczenia, umowa najmu, umowa dzierżawy itp. dołączyć kserokopię umowy/dokumentu)
3.Zaświadczenie o nie zaleganiu klubu/stowarzyszenia z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4.Zaświadczenie o nie zaleganiu klubu/stowarzyszenia z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego
5.Sprawozdanie finansowe (bilans zysków i strat) za rok poprzedni (tj. rok poprzedzający rok złożenia wniosku) licząc dzień i rok złożenia wniosku.
6.Sprawozdanie merytoryczne (opisowe) z działalności klubu za rok poprzedni (tj. rok poprzedzający rok złożenia wniosku) licząc dzień i rok złożenia wniosku.

Załączniki do wniosku wymienione powyżej mogą być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem i KRS lub innym rejestrem. Ważność zaświadczeń do 3 miesięcy licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków o dotację.
Opłaty nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze wniosków o dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone. Wnioski nie kompletne oraz nie zawierające wymaganych danych zostaną zwrócone Wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do dnia poprzedzającego termin posiedzenia Komisji rozpatrującej wnioski. Wnioski nie uzupełnione w w/w terminie nie będą rozpatrzone przez Komisję. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi
1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego wraz
z adnotacją na kopercie:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Nabór wniosków o dotacje na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w …. roku
Nazwa (pieczęć) klubu/stowarzyszenia składającego wniosek
2. Wsparcie finansowe w formie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, może być przyznane podmiotowi do wysokości 80% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.
3. Wniosek powinien zawierać:
a) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie
b) nazwę zadania  
c) termin  i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników
d) poziom sportowy  reprezentowany przez zawodników lub zespół/ły Klubu/stowarzyszenia (dyscyplina  klasa rozgrywek - liga, ilość  uprawnionych  zawodników, ranga imprez, zawodów)
e) status prawny posiadanej bazy  szkoleniowo - sportowej (własność klubu/stowarzyszenia/ najem,  dzierżawa, użyczenie itp. Załączyć we wniosku  kserokopię  umowy lub aktu własności)
f) szczegółowy opis  sposobu i form promowania  Gminy Dąbrowa Górnicza  podczas realizacji zadania
g) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji całości przedsięwzięcia, w tym udziału środków własnych podmiotu w jego realizacji
h) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim z budżetu miasta
i) wskazanie numeru rachunku bankowego Klubu/Stowarzyszenia
j) wskazanie osoby upoważnionej do zawierania umów i reprezentowania Klubu.
k) wykaz kadry instruktorsko - trenerskiej zaangażowanej w realizację wnioskowanego zadania
l) wykaz zawodników posiadających aktualną licencję wydaną przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot go reprezentujący (imię i nazwisko zawodnika, numer licencji, karty zgłoszenia, inny dokument potwierdzający posiadane przez zawodnika uprawnienia) oraz aktualną licencję (opłatę, koncesję, wpisowe) dopuszczającą podmiot do udziału jego reprezentantów w zawodach sportowych organizowanych w roku, którego wniosek dotyczy
4. Wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem). 5. Podpisy muszą być czytelne i opatrzone pieczęcią imienną lub drukowanymi literami.
6. Oceny wniosków dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta w formie zarządzenia.
7. Decyzję w sprawie przyznania podmiotowi dotacji, bądź odmowy przyznania jej wsparcia finansowego podejmuje Prezydent Miasta.
8. W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, dotowany podmiot dokona protokolarnie weryfikacji kosztorysu realizacji zadania określonego we wniosku
z wyszczególnieniem w nim zakresu wydatków jednostkowych wraz z ich kosztami, które będą przez Klub finansowane lub dofinansowane z przyznanej dotacji oraz pokrywane ze środków własnych. Protokół uzgodnień zatwierdzi Naczelnik Wydziału właściwego ds. sportu i stanowił on będzie załącznik do umowy.
9. Realizacja dotowanego przedsięwzięcia odbędzie się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza, a dotowanym Klubem/Stowarzyszeniem w której zostanie określony m.in. termin obowiązywania umowy, warunki i wszelkie zobowiązania obu stron związane z realizacją dotowanego zadania. Dotowany Klub zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wydatkowania otrzymanych oraz własnych środków finansowych, zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.
10. Jako koszty kwalifikowane, finansowane z dotacji oraz ze środków własnych podlegające rozliczeniu, będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione w okresie obowiązywania umowy.
11. Realizacja dotowanego przedsięwzięcia podlegać będzie kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta pracowników wydziału właściwego ds. sportu.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. 2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną  danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu otrzymania dotacji z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce: podstawa prawna
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-08-31 12:49:27
Data utworzenia 2009-11-09
Data udostępnienia 2009-11-09 14:52:01
Osoba odpowiedzialna Wojciech Juroff
Udostępnił Anna Psuj