Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Oświata, kultura i sport

Nazwa Stypendium sportowe i nagroda sportowa Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
Opis Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz.559 z późn. zm.), art.31ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku – o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1599 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Uchwała Nr XVI/261/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 listopada 2019 roku, (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 05.12.2019r. poz.8287), Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781)
Miejsce Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Informacja Tel. (32) 295 96 43
 
 
e-mail: pzielinski@dg.pl
 
Wydział pracuje w godzinach:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:
a) Informacje na temat uzyskanych wyników sportowych przez zawodnika/zawodniczkę w postaci oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia wydanego przez polski związek sportowy, międzynarodową federację sportu, podmiot posiadający licencję polskiego związku sportowego,
b) Oświadczenie dotyczące kandydata składane w celu ustalenia obowiązków podatkowych oraz ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, wraz z wymaganymi załącznikami,
Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć:
a) Informacje na temat uzyskanych wyników sportowych przez zawodnika/zawodniczkę w postaci oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia wydanego przez polski związek sportowy, międzynarodową federację sportu, podmiot posiadający licencję polskiego związku sportowego, kopii dyplomów uzyskanych za podane we wniosku wyniki sportowe
b) Oświadczenie dotyczące kandydata składane w celu ustalenia obowiązków podatkowych.
Załączniki Wniosek WMM 04 Stypendium sportowe/nagroda sportowa Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wraz z wymaganymi załącznikami (formularz wniosku określony Zarządzeniem Nr 784.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium sportowego i nagrody sportowej ) Wniosek WMM 04 dostępny jest do pobrania na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)
Opłaty nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy Podpisany przez zawodnika oraz wnioskodawcę wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami: składamy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - stanowisko nr 13; lub przesyłamy w kopercie z dopiskiem "Stypendia i nagrody sportowe" na adres Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej- ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie 1-31 stycznia danego roku.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi 1. Wniosek wypełniamy czytelnie, drukowanymi literami, własnoręcznie lub komputerowo, zgodnie z instrukcją postępowania dla poszczególnych pkt.
2. Podpisany przez zawodnika oraz wnioskodawcę wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami: składamy
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - stanowisko nr 13; lub przesyłamy
w kopercie z dopiskiem "Stypendia i nagrody sportowe" na adres Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
- ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie 1-31 stycznia danego roku.
3. Wniosek jest wspólnym formularzem dla nagród sportowych oraz stypendiów sportowych.
4. Regulamin przyznawania nagród i stypendiów sportowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej - www.idabrowa.pl/ zakładka Uchwały Rady Miejskiej - Uchwała Nr XVI/261/2019 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.11.2019r. w sprawie stypendiów sportowych i nagród sportowych Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.
5. Szczegółowe informacje w zakresie przyznawania nagród i stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej można uzyskać w Wydziale właściwym ds. sportu, tel.: 32 295 9 643,
centrala 32 295 6 700, lub wysyłając zapytanie e-mail na adres: pzielinski@dg.pl,
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
1. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl, tel. (32) 295 67 34.
2. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się wyłącznie w celu uzyskania stypendium sportowego oraz nagrody sportowej dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
5. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
9. Pani/Pan dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-09-01 15:32:14
Data utworzenia 2008-12-29
Data udostępnienia 2008-12-29 09:51:01
Osoba odpowiedzialna Wojciech Juroff
Udostępnił Krzysztof Nowicki