Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Oświata, kultura i sport

Nazwa Zgoda na używanie herbu miasta
Opis Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Uchwała Nr XXIII/485/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020 roku w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23.10.2020 r. poz. 7393), Zarządzenie Nr 1390.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 06.11.2020 r. w sprawie: określenia wzoru formularza wniosku o dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu, wzoru formularza karty oceny wniosku, wzoru formularza protokołu uzgodnień do wniosku o dotacje oraz wzoru formularza sprawozdania częściowego/końcowego z realizacji dotowanego przez Gminę zadania, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
Miejsce Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Informacja TEL. (32) 295 68 86
 
e-mail: ablyszczek@dg.pl
 
Godziny pracy wydziału:
poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty Wniosek WMM 1 - wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu Miasta Dąbrowa Górnicza. Istnieje możliwość pobrania wniosku WMM 1 na stronie internetowej www.dg.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)
Załączniki graficzny projekt wykorzystania herbu Miasta Dąbrowa Górnicza
Opłaty nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi 1. Herb stanowi własność Gminy i jest znakiem prawnie chronionym. Herb może być używany tylko w kształcie i proporcjach zgodnych z wzorem przyjętym w Statucie Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Używanie bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu w celach komercyjnych, w szczególności umieszczanie herbu na przedmiotach, w tym przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczanie w znaku towarowym lub usługowym wymaga pisemnej zgody Prezydenta Miasta, po zasięgnięciu opinii Komisji Prawno-Organizacyjnej. Zgoda Prezydenta stanowi podstawę do zawarcia umowy o wzajemnych prawach wynikających z korzystania z herbu, w szczególności warunki używania bądź komercyjnego rozpowszechniania herbu, czas trwania umowy oraz ewentualne warunki odpłatności.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Marki Miasta, Kultury i Sportu w terminie 7 dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie, będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną  danych osobowych, w następujący sposób:
a)  pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b)  pisemnie na adres siedziby Administratora,
c)  telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu uzyskania zgody na używanie herbu miasta Dąbrowa Górnicza, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce: Opis
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-04 17:13:52
Data utworzenia 2003-09-25
Data udostępnienia 2003-09-25 09:52:59
Osoba odpowiedzialna Wojciech Juroff
Udostępnił Krzysztof Nowicki