Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Oświata, kultura i sport

Nazwa Likwidacja i wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 18.10.2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

Miejsce Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Informacja  
tel: (32) 295 68 97

e-mail: aflasza@dg.pl

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 15:30
środa - 7:30 - 15:30
czwartek -  7:30 - 18:00
piątek - 7:30 - 13:00
Wymagane dokumenty 1.Zawiadomienie o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (w terminie 14 dni od podjęcia uchwały)
Załącznik nr 1
-Protokół Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności Wzór nr.1
-Uchwała o likwidacji klubu, o wyborze likwidatora i przeznaczeniu majątku Wzór nr 2
2.Po zakończeniu likwidacji - Wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji Załącznik nr 2
3.Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł
Załączniki Informacja o wszczęciu likwidacji:
- Zawiadomienie - Załącznik nr 1
- Protokół z Walnego Zebrania członków o wszczęciu procedury likwidacji wraz z listą obecności,
- Uchwała Walnego Zebrania członków o wszczęciu procedury likwidacji klubu oraz o wyborze likwidatora (podanie nazwiska, imienia i miejsca zamieszkani ) wraz z adnotacją o upoważnieniu likwidatora do dokonywania niezbędnych czynności prawnych w celu przeprowadzenia likwidacji i przeznaczeniu majątku, w razie braku majątku stosowna adnotacja w protokole o braku majątku. W uchwale należy określić datę rozwiązania klubu, która zarazem wyznacza początek jego likwidacji.

Informacja o zakończeniu likwidacji:
- Wniosek - Załącznik nr 2 o wykreślenie stowarzyszenia/klubu z ewidencji, podanie siedziby Klubu Sportowego oraz telefonu kontaktowego i adresu email, podanie informacji o zamknięciu konta bankowego klubu, dokumenty świadczące o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu (np. wycinek z gazety, wydruk ze strony internetowej, obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu ) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej - decyzja.
Okres trwania procesu likwidacji: maksymalnie 1 rok
Istnieje możliwość pobrania załączników na stronie www.bip.dg.pl
Opłaty Opłata skarbowa:
10 zł za wydanie decyzji
Opłatę można dokonać:
- na konto urzędu przelewem bankowym. Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej:
VeloBank S.A. 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
- kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00, czwartek 7:30 - 17:30, piątek 7:30 - 12:30
- w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej całodobowo
(tytuł przelewu: opłata za wydanie decyzji - likwidacja)
Termin załatwienia sprawy Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.
Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy
Decyzja administracyjna - wykreślenie wpisu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub z ewidencji uczniowskich klubów sportowych, albo decyzja administracyjna odmowna - odmowa wykreślenia wpisu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
Tryb odwoławczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za  pośrednictwem organu, który decyzje wydał.
Uwagi W przypadku rozwiązania się stowarzyszenia/klubu konieczne jest wyznaczenie Likwidatora/ów.
Obowiązkiem likwidatora jest:
- Pisemne zawiadomienie do organu ewidencyjnego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego oraz wyznaczeniu likwidatora ( podanie nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania )
- Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. Informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia ( np. w prasie, Internecie, Budynku Urzędu Miasta ) Ogłoszenie powinno być zamieszczone na okres minimum 30 dni. Jeśli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia organowi nadzoru, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji. Przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie
- Po zakończeniu likwidacji złożenie wniosku wraz z załącznikami o wykreślenie klubu z ewidencji
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną  danych osobowych, w następujący sposób:
a)pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
b)pisemnie na adres siedziby Administratora,
c)telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25
3.Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu likwidacji i wykreślenia z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub Uczniowskiego klubu sportowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce: Podstawa prawna
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6."Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-14 10:01:20
Data utworzenia 2022-05-18
Data udostępnienia 2022-05-18 14:57:47
Osoba odpowiedzialna Wojciech Juroff
Udostępnił Anastazja Wypych