Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Oświata, kultura i sport

Nazwa Dokonanie zmian w ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 18.10.2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Miejsce Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Informacja tel: (32) 295 68 97

e-mail: aflasza@dg.pl

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 15:30
środa - 7:30 - 15:30
czwartek -  7:30 - 18:00
piątek - 7:30 - 13:00
 
Wymagane dokumenty Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji - formularz nr WMM 10 w zakresie:
- zmiany statutu (m.in. zmiana nazwy, siedziby, celów i terenu działania klubu)
- składu Zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej,
- danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
- adresu klubu.

Klub sportowy wpisany do ewidencji, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, złożyć wniosek o dokonanie zmian w ewidencji.
Załączniki - protokół Walnego Zebrania wraz z listą obecności oraz podjętymi uchwałami,
- egzemplarz statutu w przypadku jego zmiany (m.in. zmiany nazwy, siedziby, celów oraz terenu działania klubu),
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
W przypadku upływu kadencji władz i wyboru na następną kadencję organów stowarzyszenia (zarząd i komisja rewizyjna) o składzie identycznym z poprzednim (oraz identycznymi funkcjami), klub powinien przekazać jedynie dokumentację z walnego zebrania (protokół, lista obecności, uchwały) bez konieczności składania wniosku o wpisanie zmian do ewidencji.
Opłaty - za wydanie decyzji - 10,00 zł
Opłatę można wnieść przelewem na konto:
GETIN BANK S.A. o/Będzin 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
- kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00
czwartek 7:30 - 17:30
piątek 7:30 - 12:30
- w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej całodobowo
(tytuł przelewu: opłata za wydanie decyzji - dokonano zmiany)
Termin załatwienia sprawy Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za  pośrednictwem organu, który decyzję wydał
Uwagi Decyzja administracyjna - wpis zmian do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, albo decyzja administracyjna odmowna- odmowa dokonania wpisu zmian do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną  danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu Dokonania zmian w ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce: Podstawa prawna
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-14 10:01:19
Data utworzenia 2022-05-17
Data udostępnienia 2022-05-17 14:37:02
Osoba odpowiedzialna Wojciech Juroff
Udostępnił Anastazja Wypych