Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Oświata, kultura i sport

Nazwa Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej
Opis Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 18.10.2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011, Nr 243, poz. 1499), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.)

Miejsce Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Informacja tel: (32) 295 68 97
 
e-mail: aflasza@dg.pl
 
Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 15:30
środa - 7:30 - 15:30
czwartek -  7:30 - 18:00
piątek - 7:30 - 13:00
Wymagane dokumenty Wniosek o wpis do ewidencji  - formularz nr WMM 07      
Załączniki - wniosek komitetu założycielskiego Klubu sportowego o wpis do ewidencji Urzędu Miasta.
Wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim-Biuro Obsługi Klientów/formularz nr WMM 07
- lista założycieli (min.7 pełnoletnich osób), zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
- protokół z zebrania założycielskiego,
- uchwała o założeniu Klubu sportowego -statut Klubu sportowego 1 egzemplarz (parafki na każdej stronie, podpisy na ostatniej stronie),
- uchwały o powołaniu klubu i władz klubu,-podanie siedziby Klubu sportowego oraz telefonu kontaktowego i adresu email.
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Istnieje możliwość pobrania załącznika na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Opłaty - za wydanie decyzji-10,00 zł
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji Klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (wg potrzeb założycieli)-17,00 zł
Opłatę można wnieść przelewem na konto:
VeloBank S.A. o/Będzin 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.
Płatności można realizować kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w biurze obsługi klienta (na parterze budynku) w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00,
czwartek 7:30 - 17:30,
piątek 7:30 - 12:30.
Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej całodobowo
Termin załatwienia sprawy Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, nie później niż w ciągu 30 dni
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Uwagi Decyzja administracyjna - wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, albo decyzja administracyjna odmowna - odmowa dokonania wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
- Klub sportowy jest podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie sportu. Podając informację o wyborze władz (zarząd, komisja rewizyjna) proszę o podanie imiennie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną  danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu Wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce: Podstawa prawna
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-14 10:01:20
Data utworzenia 2016-01-27
Data udostępnienia 2019-11-14 14:41:25
Osoba odpowiedzialna Wojciech Juroff
Udostępnił Anastazja Wypych