Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Oświata, kultura i sport

Nazwa Nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Opis Podstawa prawna: art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art.7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.194 z późn. zm..); Uchwała Nr XXXIX/822/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 03 września 2014r. w sprawie: ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Miejsce Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Informacja Tel: (32) 295 69 52
 
e-mail: jbatugowska@dg.pl
 
Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek - 7:30 - 15:30,
wtorek - 7:30 - 15:30,
środa - 7:30 - 15:30,
czwartek -  7:30 - 18:00,
piątek - 7:30 - 13:00.
Wymagane dokumenty Dokumentacja osiągnięć artystycznych bądź w zakresie upowszechniania i ochrony kultury (artykuły prasowe, recenzje, rekomendacje, opinie, dyplomy itp.)
Załączniki Wniosek WMM 02 - zgłoszenie kandydata do nagrody za osiągnięciaq w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochrony kultury.
Istnieje możliiwość pobrania wniosku WMM 02 na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl (BIP)
Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy do 20 października każdego roku
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi: 1. Wniosek należy składać do Urzędu Miejskiego w DG w terminie do dnia 20 października każdego roku.
2. Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić: instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne, których działalność statutowa obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki, radni.
3. Nagrody będą przyznawane raz w roku os. fizycznym mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Dąbrowy Górniczej lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym mającym siedzibę na terenie DG.
4. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.
5. Nagroda za jednorazowe osiągnięcie tej samej osoby lub grupy osób może być przyznana raz w roku. Za to samo osiągnięcie można otrzymać nagrodę tylko jeden raz.
6. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: za całokształt działalności, za szczególne osiągnięcie.
7. Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury będzie miało miejsce na sesji RM w Dąbrowie Górniczej lub w trakcie znaczącej dla miasta imprezy kulturalnej.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną  danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu otrzymania nagrody za szczególne osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce: Opis
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-09-01 15:32:13
Data utworzenia 2016-01-27
Data udostępnienia 2019-11-06 13:02:45
Osoba odpowiedzialna Wojciech Juroff
Udostępnił Krzysztof Nowicki