Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Oświata, kultura i sport

Nazwa Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Opis Podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.) oraz art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1)
Miejsce Wydział Oświaty, Piętro II, Pokój Nr 205 a, Tel. wew. 644
Informacja Tel: (032)295 96 44
e-mail: oswiata@dg.pl
 

Godziny pracy:
poniedziałek - 7:30 - 15:30,
wtorek - 7:30 - 15:30,
środa - 7:30 - 15:30,
czwartek -  7:30 - 18:00,
piątek - 7:30 - 13:00.
Wymagane dokumenty 2.Wymagane dokumenty:
- oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
- określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego;
- w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego -  informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych;
- w przypadku szkoły podstawowej - informację, czy w szkole będzie organizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;
- wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a w przypadku szkoły artystycznej na terenie tej samej miejscowości, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:
" możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
" realizację innych zadań statutowych,
" w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
" bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
- statut szkoły lub placówki;
- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w:
" art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,
" art. 14 ust. 4 - w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne,której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
- w przypadku o którym mowa w art. 178 ust. 1 Prawa oświatowego (wyrażenia zgody przez Ministra na założenie szkoły eksperymentalnej) - informację o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej.
- dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.
Szkoła niepubliczna niebędąca szkołą artystyczną może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.
Szkoła niepubliczna niebędąca szkołą artystyczną prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy
Organ dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu.
Załączniki Załączniki:
- Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych - Druk nr 1
- Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli - Druk nr 2
- Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego - kursowego - Druk nr 3
- Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego/punktów przedszkolnych - Druk nr 4
- Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - Druk nr 5
Istnieje możliwość pobrania załączników na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)
Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy do 30 dni od momentu złożenia wymaganych dokumentów
Tryb odwoławczy Przysługuje odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Uwagi 1. Niepubliczna szkoła, przedszkole lub placówka działa na podstawie statutu, który nadaje osoba prowadząca daną jednostkę zgodnie z art.172 ustawy Prawo oświatowe. Statut powinien określać:
- nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz jej zadania,
- osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
- organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
- organizację szkoły lub placówki,
- w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych:
a)nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,
b)organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację praktycznej nauki zawodu,
c)organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych - jeżeli szkoła takie kształcenie prowadzi;
- w przypadku szkół artystycznych:
a)nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła,
b)organizację zajęć edukacyjnych;
-  szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
- formę kształcenia - w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej;
-  prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów,
- sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
- zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki,
- w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej - także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 4 pkt 3;
- w przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży) - wysokość opłat wnoszonych przez wychowanka ośrodka za pobyt i wyżywienie, termin i sposób wnoszenia tych opłat, jeżeli ośrodek pobiera opłaty.
2.Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi  jednostki  samorządu terytorialnego w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
3.Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się, jeżeli:
- zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych  i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.    
4.Zgłoszenie do ewidencji składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
5.Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.    
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  
z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00,
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2.  Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu dokonania wpisu do ewidencji jednostek niepublicznych na podstawie art. 6 ust.1 c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa - Prawo oświatowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-08-04 12:45:09
Data utworzenia 2016-01-25
Data udostępnienia 2003-08-27 12:33:54
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Durbacz
Udostępnił Anastazja Wypych