Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Oświata, kultura i sport

Nazwa Stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne
Opis 1.Podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1), Uchwała Nr XVIII/315/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży; Uchwała Nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowa Górnicza; Zarządzenie nr 1003.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 27.04.2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne; Uchwała Nr XXIV/501/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowa Górnicza; Uchwała nr XLIII/783/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowa Górnicza
Miejsce Wydział Oświaty, pokój nr 226, Piętro II, tel. wew.: 679, 846, 579, 983, 837
Informacja tel.:  32 295-68-46
tel.:  32 295-68-35  
e-mail: oswiata@dg.pl
 
Godziny pracy:
poniedziałek - 7:30 - 15:30,
wtorek - 7:30 - 15:30,
środa - 7:30 - 15:30,
czwartek -  7:30 - 18:00,
piątek - 7:30 - 13:00.
Wymagane dokumenty Do wniosku  o przyznanie stypendium należy dołączyć:
-poświadczone przez dyrektora szkoły zaświadczenie o średniej ocen za miniony rok szkolny;
-kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w minionym roku szkolnym;
-regulaminy konkursów lub wydruki regulaminów konkursów ze strony internetowej organizatora z podaniem źródła jego dostępności - link do strony internetowej;
-numer rachunku bankowego - w przypadku, gdy stypendium ma zostać wypłacone przelewem.
Załączniki - Wniosek o przyznanie  Stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki     w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne Druk Nr 1
- Klauzula Informacyjna (art. 13 RODO) informacja o przetwarzaniu danych osobowych Druk Nr 2
Istnieje możliwość pobrania wniosków na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn      
Informacji Publicznej)
Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy 1. Zgłoszenia kandydatów do stypendium dokonać należy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w terminie do 10 lipca każdego roku szkolnego, na wnioskach o przyznanie stypendium, których wzory dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2. Osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym po terminie złożenia wniosku, wskazanym w pkt 1, można wykazać poprzez uzupełnienie wniosku do dnia 31 sierpnia w roku złożenia wniosku.
3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic lub opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń.
4. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.
5. Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej przyznaje się uczniom na jeden rok szkolny. Stypendium wypłacane jest przez okres dziesięciu miesięcy, tj. od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym uczeń uzyskał oceny i osiągnięcia przedstawione we wniosku.
6. Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie.
7. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
8. Lista kandydatów ustalana jest według liczby uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej przyznaje stypendia biorąc pod uwagę pulę posiadanych środków finansowych.
Tryb odwoławczy Tryb odwoławczy:  nie przysługuje
Uwagi:  Beneficjenci Stypendium:
7.Uwagi:  
Beneficjenci Stypendium:
1. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież pobierający naukę na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy uczęszczają do:
1) klasy IV - VIII szkoły podstawowej działającej na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza,
2) szkoły ponadpodstawowej, działającej na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej za osiągnięcia naukowe może być przyznane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4.00 oraz co najmniej 100 pkt za kryteria wymienione w ust. 3. Liczba punktów obliczanych dla każdego kandydata stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za średnią ocen i trzech najwyżej punktowanych osiągnięć spośród wszystkich przedstawionych przez kandydata.
3. Ustala się następującą punktację kryteriów uprawniających do uzyskania stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza:
1) Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej może być przyznane za osiągnięcia naukowe uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uzyskali na świadectwie szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen w klasyfikacji rocznej według następującej skali:
a) za średnią ocen 4,00 - 4,50 pkt-10 pkt,
b) za średnią ocen od 4,51 do 5,00 - 15 pkt,
c) za średnią ocen od 5,01 do 5,50 - 20 pkt,
d) za średnią ocen od 5,51 do 6,00 - 25 pkt;
2) 65 pkt - dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub zajęli miejsca od I do III               w turnieju lub olimpiadzie o charakterze przedmiotowym, interdyscyplinarnym lub tematycznym, zwalniających ucznia z części egzaminu ósmoklasisty, maturalnego lub zapewniających uzyskanie indeksu wyższej uczelni, zorganizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej      i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1036);
3) 65 pkt - dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub zajęli miejsca od I do III              w turnieju lub olimpiadzie o charakterze przedmiotowym, interdyscyplinarnym lub tematycznym, ujętych w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, publikowanym zgodnie z art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.) lub wymienionych w wykazie publikowanym corocznie przez Centrum Edukacji Artystycznej - w przypadku konkursów dla uczniów szkół                    i placówek artystycznych.
Należy pamiętać o załączeniu do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających fakt uzyskania zwolnienia z części egzaminu lub potwierdzających fakt uzyskania indeksu wyższej uczelni;
4) 50 pkt - dla uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty, laureata lub zajęli miejsca od I do III                     w konkursie, turnieju lub olimpiadzie, zorganizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1036); lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2328, z późn. zm.), nieuprawniających do zwolnienia z egzaminów wymienionych w pkt 2;
5) 10 pkt - uzyskanie tytułu laureata, finalisty lub zajęcie miejsca od I do III w innym niż ujęte w pkt 2-4, konkursie międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim - np. Olimpus, Kangur, Lwiątko, Fox, Matematyka bez granic, Archimedes, Świetlik, Kangurek, Galileo, Alfik, Panda, itp.;
6) Dla uczniów, którzy uzyskali znaczące osiągnięcia sportowe w roku szkolnym poprzedzającym uzyskanie stypendium, polegające na:
a)udziale w Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Świata -50 pkt,
b)udziale w Mistrzostwach Polski, finał krajowy, ogólnopolski Juniorów Młodszych/Juniorów/Kadetów/Młodzików organizowane przez Polskie Związki Sportowe, Śląski Związek Sportowy i Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe - 40 pkt,
c)zajęciu miejsca od I do III w Mistrzostwach Województwa Śląskiego oraz zajęciu miejsca od I do III   w Mistrzostwach Międzywojewódzkich, ćwierćfinałach Mistrzostw Polskich o randze niższej niż wymienione w pkt a i b organizowanych przez Śląskie Związki Sportowe i Polski Związek Sportowy - punktacja zgodnie z tabelą:
Osiągnięcie                  Mistrzostwa Województwa                  Mistrzostwa Międzywojewódzkie
                                                        Śląskiego
I miejsce                                            40 pkt                                                      45 pkt
II miejsce                                           35 pkt                                                      40 pkt
III miejsce                                          25 pkt                                                      30 pkt

7) Przyznaje się dodatkowo punkty za uzyskanie:
a) tytułu laureata w konkursach wymienionych w pkt 2 i 3 - 30 pkt,
b) tytułu finalisty w konkursach wymienionych w pkt 2 i 3 - 25 pkt,
c) tytułu laureata, finalisty lub zajęcie 1 - go miejsca w konkursach o których mowa w pkt 4 - 20 pkt,
d) drugiego miejsca w konkursach o których mowa w pkt 4 - 15 pkt,
e) trzeciego miejsca w konkursach o których mowa w pkt 4 - 10 pkt.  
Przetwarzanie danych osobowych 8.Przetwarzanie danych osobowych:
Klauzula informacyjna ( art. 13 RODO) informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO", informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 2956970 e-mail um.@dg.pl
II. Inspektor ochrony danych  
Inspektorem ochrony  danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza jest Pan Rafał Stańko. Kontakt do Inspektora e-mail: iodo@dg.pl , tel. (32) 2956825
III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych kandydata do otrzymania stypendium odbywa się, na podstawie art.6 ust 1 lit. c RODO i w związku z realizacją zadań oświatowych miasta Dąbrowa Górnicza  powierzonych określonymi przepisami prawa, w szczególności: uchwały nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowa Górnicza.
IV. Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych kandydata odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium miasta Dąbrowa Górnicza  dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
V. Odbiorcy danych osobowych
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
- podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie ww. przepisów prawa
- w przypadku uczniów, którym przyznane zostanie stypendium zastrzega się prawo do publikacji imienia i nazwiska stypendysty, nazwy szkoły, którą reprezentuje, prezentowania wizerunku stypendysty na stronach internetowych, w mediach oraz podczas uroczystości wręczania listów gratulacyjnych.
VI. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe kandydata do otrzymania stypendium miasta Dąbrowa Górnicza będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub    w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane kandydata do otrzymania stypendium miasta Dąbrowa Górnicza zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej Urzędu Miasta, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Na zasadach określonych przepisami RODO, pełnoletni kandydat / rodzic/ opiekun prawny kandydata do otrzymania stypendium miasta Dąbrowa Górnicza posiada prawo żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) przenoszenia swoich danych osobowych,
4) usunięcia swoich danych osobowych,
5) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
VIII. Prawo do cofnięcia zgody
1. Pełnoletni kandydat / rodzic / opiekun prawny kandydata do otrzymania stypendium miasta  zawsze ma prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
3. Wycofanie zgody uniemożliwia rozpatrzenie wniosku i realizację procesu wypłacania stypendium.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Dane osobowe pełnoletniego kandydata / rodzica / opiekuna prawnego kandydata do otrzymania stypendium miasta Dąbrowa Górnicza nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-03-02 11:01:01
Data utworzenia 2016-01-27
Data udostępnienia 2003-08-27 12:33:52
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Durbacz
Udostępnił Krzysztof Nowicki