Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Oświata, kultura i sport

Nazwa Wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dąbrowa Górnicza
Opis Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 październik 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U z 2020r., poz. 194), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U z 2012r., poz. 189), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.), ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781)
Miejsce Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Informacja tel: (32) 295 68 49
e-mail: eburaczewska@dg.pl

wydział pracuje w dniach:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dąbrowa Górnicza. Istnieje możliwość pobrania wniosku na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Załączniki składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Dz. U. z 2007r., nr 187, poz.1330)
Opłaty wydanie odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.).
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru instytucji kultury można dokonywać:
- na konto urzędu przelewem  bankowym. Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: VeloBank S.A. 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
-  kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00
czwartek 7:30 - 17:30
piątek  7:30 - 12:30
- w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej całodobowo
(tytuł przelewu: opłata skarbowa za wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury)
Termin załatwienia sprawy 14 dni od dnia otrzymania wniosku
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi 1. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemy, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 2. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony: odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. 3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej. 4. Odpis może być przesłany również w postaci dokumenty elektronicznego.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną  danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu wydania odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dąbrowa Górnicza, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce: Podstawa prawna
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-14 10:01:20
Data utworzenia 2017-04-24
Data udostępnienia 2017-04-24 15:10:17
Osoba odpowiedzialna Wojciech Juroff
Udostępnił Anastazja Wypych