Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Zarządzanie drogami i ruchem drogowym

Nazwa Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Opis Ustawa- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2023.775 z późn. zm.), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023.645 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U.2016.1264 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.2020.1546 z późn. zm.).
Miejsce Wydział Infrastruktury Miejskiej
Informacja Tel: 721 230 345
 
e-mail: ssewulok@dg.pl; mliszczyk@dg.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek w godz. 7.30- 15.30

Wymagane dokumenty 1. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną proponowaną lokalizacją.
2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
Załączniki Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu- załącznik nr 1.

Istnieje możliwość pobrania wymaganych załączników na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przy Biurze Obsługi Klienta (regał przy głównym wejściu do UM) lub w Wydziale Infrastruktury Miejskiej- Referat Administracji Drogowej.
Opłaty Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 82,00 zł (uiszczona w przypadku, gdy zjazd będzie obsługiwał inny budynek niż mieszkalny).
Opłatę należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym. Numer rachunku: 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.
Płatności można również realizować gotówką w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego, czynnej całodobowo.
Termin załatwienia sprawy Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.                  
UWAGI:
zgodnie z art. 35 § 5 kpa do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Miejsce złożenia dokumentów Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 14.
Tryb odwoławczy przysługuje. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta - parter
Uwagi W przypadku braku kompletów wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Biurze Obsługi Klienta (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3) Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu likwidacji szkody komunikacyjnej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o których mowa w rubryce: Opis.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6) ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podane przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/ Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny Wydział Infrastruktury Miejskiej - Referat Administracji Drogowej
nr tel. 721 230 345
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-07-24 12:24:23
Data utworzenia 2015-09-15
Data udostępnienia 2014-09-05 13:38:26
Osoba odpowiedzialna Arkadiusz Grządziel
Udostępnił Anastazja Wypych