Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Sposoby załatwiania spraw / Zarządzanie drogami i ruchem drogowym

Nazwa Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych * przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Opis Ustawa- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz. 256 z późn. zmianami), ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późniejszymi. zmianami), ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późniejszymi zmianami).
Miejsce Wydział Infrastruktury Miejskiej
Pokój 318, III piętro
Informacja nr tel. 32 295 69 79
nr fax: 32 295 96 76

E-MAIL : ekopecka@dabrowa-gornicza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek- środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00

fax: 111112
Wymagane dokumenty 1. Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.
2. Wykaz pojazdów którymi będą realizowane przewozy.
3. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.
4. Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.
5. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
6. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
7. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanych z ich właścicielami lub zarządzającymi,
8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z tego zezwolenia.
9. Pełnomocnictwo.
10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku składania pełnomocnictwa.
Załączniki Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych * przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Opłaty 1. za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszar gminy na samochód osobowy lub autobus na okres:
­ do 1 roku   - 50,00 zł.
­ do 2 lat   - 75,00 zł.
­ do 3 lat   - 100,00 zł.
­ do 4 lat   - 125,00 zł.
­ do 5 lat   - 150,00 zł.
2. za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszarze powiatu na samochód osobowy lub autobus na okres:
­ do 1 roku   - 125,00 zł.
­ do 2 lat   - 150,00 zł.
­ do 3 lat   - 175,00 zł.
­ do 4 lat   - 225,00 zł.
­ do 5 lat   - 275,00 zł.
3. za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obszar gminy na samochód osobowy lub autobus na okres:
­ do 1 roku   - 100,00 zł.
­ do 2 lat   - 150,00 zł.
­ do 3 lat   - 200,00 zł.
­ do 4 lat   - 250,00 zł.
­ do 5 lat   - 300,00 zł.
4. za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obszar powiatu na samochód osobowy lub autobus na okres:
­ do 1 roku   - 250,00 zł.
­ do 2 lat   - 300,00 zł.
­ do 3 lat   - 350,00 zł.
­ do 4 lat   - 450,00 zł.
­ do 5 lat   - 550,00 zł.
5. za każdy wypis z zezwolenia: 1% opłaty.
6. od dokumentu ustanowienia pełnomocnika albo prokury - 17,00 zł.

Opłatę należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym, nr rachunku: 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.
Płatność można również realizować gotówką w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego, czynnej całodobowo.
Termin załatwienia sprawy Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Zezwolenie na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych * przewozów osób w krajowym transporcie drogowym można odebrać w Wydziale Infrastruktury Miejskiej- pokój nr 318 (III piętro).
UWAGI:
zgodnie z art. 35 § 5 kpa do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Miejsce złożenia dokumentów Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 14.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Uwagi W przypadku braku kompletów wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nie uzupełnienie brakujących dokumentów
w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3) Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu likwidacji szkody komunikacyjnej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o których mowa w rubryce: Podstawa prawna.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6) ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podane przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/ Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny Wydział Infrastruktury Miejskiej- pokój 318 (III piętro), tel 32 295 69 79
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-21 13:56:58
Data utworzenia 2020-01-10
Data udostępnienia 2020-01-10 09:17:12
Osoba odpowiedzialna Piotr Zmuda
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga