Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Sposoby załatwiania spraw / Zarządzanie drogami i ruchem drogowym

Nazwa Zatwierdzenie projektu stałej/ czasowej organizacji ruchu
Opis Ustawa- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2020.256
z późn. zmianami), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020.470 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U.2016.1264 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.2020.1546 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2020.110 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. 2019.2311 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. z 2017r. Poz. 784) w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
Miejsce Wydział Infrastruktury Miejskiej
Informacja nr tel.: 32 295 67 24; 32 295 68 62
fax: (32) 295 96 76
e-mail: pglowacki@dabrowa-gornicza.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - środa w godz. 7.30- 15.30
Czwartek w godzinach 7.30-18.00
Piątek w godzinach 7.30-13.00
Wymagane dokumenty * 3 egzemplarze projektu zmiany organizacji ruchu (w przypadku dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych)
* 2 egzemplarze projektu zmiany organizacji ruchu (w przypadku dróg gminnych).
zawierającego:
A) Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
B) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu; w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1 : 2000 lub szkic bez skali,
C) Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
D) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy,
E) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu,
F) Termin wprowadzenia; a dla czasowej organizacji ruchu także termin przywrócenia stanu poprzedniego,

Do projektu powinny być dołączone opinie:
A) komendanta miejskiego Policji - w przypadku dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
Załączniki 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej/ czasowej  organizacji ruchu- załącznik nr 1.
2.  Projekt organizacji ruchu  - 3 egz. (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) - 2 egz. (drogi gminne)
Istnieje możliwość pobrania wymaganych załączników na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przy Biurze Obsługi Klienta (regał przy głównym wejściu do UM) lub w Wydziale Infrastruktury Miejskiej- pokój nr 316.
Opłaty bez opłat
Termin załatwienia sprawy Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.                  

UWAGI:
zgodnie z art. 35 § 5 kpa do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu;
wniosek należy składać na co najmniej miesiąc przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego.
Miejsce złożenia dokumentów Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 14.
Tryb odwoławczy nie przysługuje.
Uwagi Projekt organizacji ruchu wraz z wymaganą opinią Policji należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu. Organ zarządzający ruchem rozpatrzy wniosek w terminie do 30 dni w przypadku, gdy złożona dokumentacja spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne (kompletny wniosek wraz z załącznikami).
W przypadku braku kompletów wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).
Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3) Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu likwidacji szkody komunikacyjnej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o których mowa w rubryce: Opis.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6) ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podane przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/ Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny Wydział Infrastruktury Miejskiej - pokój nr 316 (p. III), tel. 32 295 67 24, 32 295-68-62; 32 295 96 76
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-21 13:56:58
Data utworzenia 2015-09-15
Data udostępnienia 2019-08-09 12:32:25
Osoba odpowiedzialna Arkadiusz Grządziel
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga