Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Sposoby załatwiania spraw / Zarządzanie drogami i ruchem drogowym

Nazwa Roszczenie odszkodawcze z tytułu zdarzenia komunikacyjnego
Opis Podstawa prawna: Ustawa- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2020.256 z późn. zmianami), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020.470 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2019.1145 z późn. zm.)

Miejsce Wydział Infrastruktury Miejskiej
Informacja Tel: 32 295 69 79, 32 295 68 62
fax: (32) 295 96 76
e-mail: pzmuda@dabrowa-gornicza.pl, ekopecka@dabrowa-gornicza.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - środa w godz. 7.30- 15.30
Czwartek w godzinach 7.30-18.00
Piątek w godzinach 7.30-13.00
Wymagane dokumenty 1.Notatka urzędowa Policji spisana na miejscu zdarzenia drogowego.
2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.Oryginały oświadczeń świadków, zawierające opis przebiegu zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) jeżeli takie służby były na miejscu zdarzenia.
4.Precyzyjny szkic sytuacyjny (lub zdjęcia) wskazujące dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie.
5.Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.
6.Inne dokumenty, wg własnego uznania (np. zdjęcia stanu technicznego nawierzchni drogi/ chodnika, udokumentowanie zakresu szkody i poniesionych kosztów).
Załączniki 1) Druk zgłoszenia szkody (załącznik nr 1).
2) Oświadczenie o wypłacie odszkodowania (załącznik nr 2).
Istnieje możliwość pobrania wymaganych załączników na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przy Biurze Obsługi Klienta (regał przy głównym wejściu do UM) lub w Wydziale Infrastruktury Miejskiej- pokój nr 318 (III piętro).
Opłaty * skarbowe:  brak
* pozostałe: za przedłożone pełnomocnictwo: 17 zł
Opłatę należy wpłacać na konto na konto urzędu przelewem bankowym. Nr rachunku: 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.
Płatność można również realizować gotówką w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego, czynnej całodobowo.
Termin załatwienia sprawy Do 60 dni od daty złożenia przez stronę kompletu dokumentów.
Miejsce złożenia dokumentów Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 14
Tryb odwoławczy nie dotyczy. Wszelkie spory rozpatrywane są na drodze cywilnego postępowania sądowego
Informacje dodatkowe 1)Roszczenia odszkodowawcze winny być zgłoszone bezpośrednio do sprawcy szkody.
2)Udowodnienie winy sprawcy szkody spoczywa na poszkodowanym (art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017.459 z późn. zm.)
3)Procedura dotyczy dróg publicznych oraz innych terenów gminy Dąbrowa Górnicza będących w zarządzie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
4) Szkodę komunikacyjną można zgłosić bezpośrednio w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group pod nr telefonu 22/212-20-12 lub poprzez stronę internetową: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21; 41-300 Dąbrowa Górnicze bądź przesyła je za pośrednictwem poczty (z wykluczeniem poczty elektronicznej). Wymagane załączniki stanowiące podstawę do rozpatrzenia roszczeń należy złożyć wraz z formularzem zgłoszenia szkody. W przypadku stwierdzenia braków wymaganych dokumentów, poszkodowany zobowiązuje się do dostarczenia brakującej dokumentacji w ciągu 14 dni. Niedostarczenie dokumentacji we wskazanym terminie będzie skutkowało odmową uznania roszczeń. Powrót do czynności likwidacyjnych może nastąpić po przedłożeniu kompletu dokumentacji. Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku przedłużenia czasu rozpatrzenia roszczeń z przyczyn leżących po stronie Poszkodowanego.
5)Wypłata odszkodowania może nastąpić tylko wówczas, gdy winę za szkodę ponosi gmina Dąbrowa Górnicza, a także spełnione zostaną pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.
6)Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w sytuacjach określonych m.in. przepisami art. 429 (Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności., oraz art. 652 (Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017.459 z późn. zm.)
7)W przypadku zgłoszenia szkody w imieniu poszkodowanego przez osobę nie będącą poszkodowanym, zgłaszający winien przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania poszkodowanego. Zgłoszenie podpisuje zgłaszający w sposób czytelny z podaniem swojego imienia i nazwiska, przy czym na formularzu zgłoszenia szkody umieszcza dane osoby poszkodowanej uprawnionej do odbioru odszkodowania (w przypadku pojazdu są to dane właściciela użytkownika pojazdu, a w sytuacji zakupu/ zbyciu pojazdu, który nie został jeszcze przerejestrowany na nowego właściciela należy dodatkowo dołączyć umowę kupna- sprzedaży pojazdu.

Numery polis i terminy obowiązywania
Polisa OC-F nr 001145 Dla szkód, które wydarzyły się w okresie od 04.12.2015r. do 04.09.2016r.
Polisa OC-F nr 007227 Dla szkód, które wydarzyły się w okresie od 05.09.2016r. do   23.03.2017r.
Seria K nr 35000600 Dla szkód, które wydarzyły się w okresie od dnia 24.03.2017r. do dnia 23.03.2018r.
Seria K nr 35001363     Obowiązująca, wraz z aneksem nr 1 z dnia 21.10.2019r.

Ubezpieczyciel


InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Warszawa ul. Noakowskiego 22
Ubezpieczający Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL. S.A. 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 74
Ubezpieczony Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL. S.A. 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 74

Szkodę komunikacyjną można zgłosić bezpośrednio w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group pod nr telefonu 22/212-20-12 lub poprzez stronę internetową: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new  
Instytucja prowadząca sprawę
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Infrastruktury Miejskiej
ul. Graniczna 21; 41-300 Dąbrowa Górnicza pokój. nr 318 III piętro.
Uwagi 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia
2. Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
3. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach, zawiadamia  się stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3) Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu likwidacji szkody komunikacyjnej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o których mowa w rubryce: Opis.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6) ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podane przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/ Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny Wydział Infrastruktury Miejskiej - pokój nr 318 (p. III)
Tel. 32 295 69 79
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-21 13:56:58
Data utworzenia 2015-09-15
Data udostępnienia 2019-08-09 08:26:29
Osoba odpowiedzialna Arkadiusz Grządziel
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga