Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Osoby niepełnosprawne

Nazwa Przyznanie pomocy usługowej w miejscu zamieszkania
Opis Podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), Uchwała Nr XV/354/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1788), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358).
Miejsce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespoły Pomocy Środowiskowej Nr 1, 2, 2a, 3, 3a i 4
Rejony socjalne dostępne na stronie www.mops.com.pl w zakładce: dziecko i rodzina ? pomoc społeczna ? Rejony socjalne
Informacja  
1. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 1, ul. Piłsudskiego 2, tel. 571 332 260, 32 262-40-40  fax: 32 261-36-94
2. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 2, ul. Chemiczna 2, tel. 571 332 275  
3. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 2a, ul. Przedziałowa 1, tel. 571 332 275  
4. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 3, ul. Skibińskiego 1, tel. 571 332 316
5. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 3a, ul. Obrońców Pokoju 7, tel. 571 332 316
6. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 4, ul. Skibińskiego 1, tel. 571 332 290
e-mail: sekretariat@mops.com.pl
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek, wtorek, piątek od 7.00 do 10.00 i od 12.00 do 15.00
czwartek  od 7.00 do 10.00 i od 12.00 do 17.00

   
   
Wymagane dokumenty Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi przyznaje się na podstawie  wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy wsparcia złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu oraz  rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.

Poza dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej w drodze wywiadu środowiskowego do wniosku, o którym mowa powyżej dołącza się:
1. decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
2. dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
3. orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
4. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
5. zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
6. zaświadczenie lekarskie wskazujące rodzaj i liczbę świadczonych usług; (druk do pobrania na stronie www.mops.com.pl), w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenie wystawia lekarz psychiatra;
7. oświadczenie o stanie majątkowym.

 Ponadto w przypadku osób w rodzinie do wniosku należy dołączyć m.in.:
1. zaświadczenie albo oświadczenie osób wspólnie zamieszkujących o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
2. zaświadczenie albo oświadczenie osób wspólnie zamieszkujących o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
3. decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne.

Załączniki Załącznik do pobrania na stronie www.mops.com.pl w zakładce: Seniorzy - Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Załącznik nr 1 - zaświadczenie lekarskie wskazujące rodzaj i liczbę świadczonych usług
Załącznik nr 2 - Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania
Załącznik nr 3 - Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych
Załącznik nr 4 - Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Decyzja przyznająca pomoc usługową w miejscu zamieszkania jest  wydawana niezwłocznie w terminach określonych  w kpa,  po skompletowaniu pełnej dokumentacji w sprawie ale nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Decyzja jest wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru decyzji - MOPS, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, parter, pokój 020.
Tryb odwoławczy Od decyzji  służy stronie prawo  do  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Uwagi Pomoc usługowa w miejscu zamieszkania jest odpłatna w zależności od posiadanego dochodu.
Cenę 1 godziny usług opiekuńczych, usług specjalistycznych oraz  specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej, na podstawie umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, przyjmującym zlecenie realizacji zadania.
Rada Gminy ustala szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego odpowiednio dla osoby samotnej kwoty 634,00zł,  lub na osobę w rodzinie 514,00 zł.
Odpłatność za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa  Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Osoby i rodziny, których dochód na osobę nie przekracza kwoty 634,00 zł nie ponoszą odpłatności za świadczone usługi.
Opłata za specjalistyczne usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 4, wskaźnika odpłatności określonego  w procentach, o którym mowa w ust. 3 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.
Odpłatności nie pobiera się  jeżeli wyliczona kwota odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest niższa od kwoty określonej w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl,
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu, do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia,
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie,
4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-05-04 07:39:29
Data utworzenia 2012-12-21
Data udostępnienia 2012-12-21 09:43:10
Osoba odpowiedzialna Agata Róg
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga