Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy dąbrowa górnicza
Opis Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 8, 8a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.), Rozdział 2 załącznika do uchwały nr XIX/359/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 września 2012r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3956 z dnia 11.10.2012 r.), art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019, poz.1000 z późn. zm.)
Miejsce Wydział Infrastruktury Miejskiej
Informacja Tel: (32) 295 68 63
fax: (32) 295 96 76
e-mail: ekopecka@dabrowa-gornicza.pl
   
GODZINY PRACY:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30- 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty Wniosek powinien zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej /NIP/,
b. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
c. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
d. informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
e. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
f. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
g. oświadczenia o: spełnieniu wszelkich wymagań weterynaryjnych niezbędnych do prowadzenia działalności objętej wnioskiem, dysponowaniu odpowiednio przygotowanym personelem do prowadzenia działalności objętej wnioskiem, zapewnieniu zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej (w przypadku pochwycenia zwierząt okaleczonych lub chorych), zapewnieniu całodobowej dyspozycyjności wykonywania usług.

Przedsiębiorca składający wniosek musi spełniać warunki określone w Rozdziale 2 załącznika do Uchwały nr XIX/359/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 września 2012r w sprawie  warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3956 z dnia 11.10.2012r).
Załączniki a) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Oświadczenie o którym mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
b) Kserokopie tytułów prawnych do dysponowania środkami transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem.
c) Świadectwa zatwierdzenia środków transportu drogowego przeznaczonych do przewozu zwierząt.
d) Pisemne potwierdzenie podmiotu zajmującego się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych do gotowości odbioru zwłok.
e) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w wysokości 616 zł
Opłaty Za zezwolenie - 616,00zł.
Opłatę należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
Numer rachunku 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
Płatności można również realizować gotówką w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego, czynnej całodobowo.
Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Decyzja do odbioru w Urzędzie Miejskim Wydziale Infrastruktury Miejskiej, III piętro, pokój nr 315A.
Tryb odwoławczy przysługuje - odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenie decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia w terminie  do 10 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
   - pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
   - pisemnie na adres siedziby Administratora,
   - telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o których mowa w rubryce: Opis.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny Wydział Infrastruktury Miejskiej
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-17 15:29:38
Data utworzenia 2013-11-15
Data udostępnienia 2013-11-15 15:15:32
Osoba odpowiedzialna Arkadiusz Grządziel
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga