Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Opis Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz., 2137, z późn. zm.).

Miejsce Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
Informacja tel: (32) 295 67 37  (32) 295 69 54
 
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30
czwartek w godz. 7.30 - 18.00
piątek w godz. 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty - wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych z uwzględnieniem ilości i wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
Załączniki - wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych do pobrania na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim - Referat Przedsiębiorczości - III piętro, pok. 328.
Opłaty Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona jest na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1)   1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2)   1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3)   2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłatę można wnieść gotówką lub zrealizować płatność kartą płatniczą w kasie Urzędu lub przelewem na konto. Kasy czynne w poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 7.30 do 15.00; czwartek od 7.30 do 17.30; piątek w godzinach od 7.30 do 12.30. Kasy znajdują się w Biurze Obsługi Klienta, w holu głównym na parterze Urzędu. Przelew należy zrealizować na konto GETIN NOBLE BANK S.A.O/Będzin 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082.
Termin załatwienia sprawy Organ zezwalający obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególne skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania.
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych strona lub pełnomocnik strony odbiera osobiście w pok. 328, III piętro, po uprzednim uiszczeniu opłaty określonej w pkt 4.
W przypadku braku kompletu dokumentów (wymienionych w Karcie) lub też błędnych, niekompletnych wypełnień, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów - Referat Przedsiębiorczości - III piętro, pok. 328. Nieuzupełnienie wniosku w określonym terminie będzie skutkować wydaniem zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.    
Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym Prezydent Miasta wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta - stanowisko nr 13. Złożenie odwołania jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ust. 53 Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja  staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest niedopuszczalne.    
Uwagi Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, wówczas Prezydent Miasta udziela zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.  
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. 32 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się wyłącznie w celu, do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów - Referat Przedsiębiorczości.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-09-26 12:22:25
Data utworzenia 2013-08-27
Data udostępnienia 2013-08-27 14:53:32
Osoba odpowiedzialna Ewa Fudali
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga