Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa zgoda na umieszczenie reklamy, w szczególności na terenach i ogrodzeniach: parków, zieleńców, placów, placów zabaw, stanowiących mienie, którym gospodaruje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Opis Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1371.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 15.11.2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz ustalenia stawek opłat za umieszczanie reklam, w szczególności na terenach i ogrodzeniach: parków, zieleńców, placów, placów zabaw, stanowiących mienie, którym gospodaruje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Zarządzenie Nr 1561.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 14.03.2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1371.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 15.11.2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu oraz ustalenia stawek opłat za umieszczanie reklam, w szczególności na terenach i ogrodzeniach: parków, zieleńców, placów, placów zabaw, stanowiących mienie, którym gospodaruje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Zarządzenie Nr 231.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 07.04.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1371.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 15.11.2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu oraz ustalenia stawek opłat za umieszczanie reklam, w szczególności na terenach i ogrodzeniach: parków, zieleńców, placów, placów zabaw, stanowiących mienie, którym gospodaruje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Miejsce Wydział Infrastruktury Miejskiej
Informacja Tel: (32) 295 68 63    
fax: (32) 295 96 76

e-mail: ekopecka@dabrowa-gornicza.pl
   
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
a. Dane wnioskodawcy, który występuje z wnioskiem wraz z ewentualnym pełnomocnictwem dla osoby występującej w imieniu wnioskodawcy.
b. Dane dotyczące reklamy, wliczając w to m.in. adres lokalizacji obiektu (ulica, nr porządkowy, nr działki, arkusz mapy), rodzaj obiektu z określeniem charakterystycznych wymiarów i parametrów technicznych.
c. Planowany termin zainstalowania reklamy lub budowy nośnika reklamowego.
d. Proponowany okres, na jaki umowa ma być zawarta.
e. Informacje dotyczącą podmiotu, któremu wnioskodawca zleci budowę, instalację bądź bieżącą obsługę nośnika reklamowego.
f. Wskazanie osoby do kontaktu."
g. oświadczenie o wystąpieniu do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (w przypadku wyrażenia zgody przez Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na ekspozycję reklamy) celem uzyskania pozwolenia na budowę nośnika reklamowego bądź zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane),
h. oświadczenie o wystąpieniu (w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty wydania pozwolenia na budowę, bądź po upływie 21 dni od daty zgłoszenia robót budowlanych) do Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, celem zawarcia umowy na ekspozycję reklamy,
i. oświadczenie o usunięciu na własny koszt reklamy oraz o rozbiórce nośnika reklamowego po wygaśnięciu okresu, na który zostanie zawarta umowa na ekspozycję reklamy.
Załączniki a. Plan sytuacyjny umieszczenia reklamy naniesiony na mapę zasadniczą.
b. Projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju nośnika reklamy.
c. Aktualną fotografię otoczenia wraz z naniesionym miejscem, na którym ma zostać wyeksponowana reklama.
d. Szkic obiektu z propozycją umiejscowienia na nim reklamy (dotyczy ogrodzeń).
Opłaty nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Pismo wyrażające zgodę na ekspozycję reklamy do odbioru w Urzędzie Miejskim, w Wydziale Infrastruktury Miejskiej, III piętro, pokój nr 315A.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia w terminie  do 10 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
   - pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
   - pisemnie na adres siedziby Administratora,
   - telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu uzyskania zgody na umieszczenie reklamy, w szczególności na terenach i ogrodzeniach: parków, zieleńców, placów, placów zabaw, stanowiących mienie, którym gospodaruje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o których mowa w rubryce: Opis.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-17 15:29:37
Data utworzenia 2013-04-08
Data udostępnienia 2013-04-08 13:52:27
Osoba odpowiedzialna Arkadiusz Grządziel
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga