Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
Opis Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 238),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2166).
Miejsce Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
Informacja tel: (32) 295 67 37   (32) 295 69 54
 
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30
czwartek w godz. 7.30 - 18.00
piątek w godz. 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty brak
Załączniki - załącznik nr 1 - wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do pobrania na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).
- załącznik nr 2 - wniosek o dokonanie zmiany/wykreślenia wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do pobrania na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim - Referat Przedsiębiorczości - III piętro, pok. 328.
Opłaty nie dotyczy.
Termin załatwienia sprawy Organ zezwalający obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególne skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Potwierdzenie zgłoszenia wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie lub potwierdzenie zmiany/wykreślenia wpisu z ewidencji odbiera strona osobiście lub pełnomocnik strony w pok. 328, III piętro, lub jest wysyłane za pośrednictwem poczty. W przypadku niekompletnych wypełnień, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów - Referat Przedsiębiorczości - III piętro, pok. 328. Nieuzupełnienie wniosku w określonym terminie będzie skutkować wydaniem zawiadomienia o  pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.    
Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym prezydent wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.  
Tryb odwoławczy W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta - stanowisko nr 13. Złożenie odwołania jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ust. 53 Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja  staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest niedopuszczalne.
Uwagi Wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie dokonuje się po spełnieniu przez obiekt wymogów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych niezbędnych do prowadzenia usług hotelarskich.
Zgłoszony do ewidencji obiekt musi spełnić minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. 32 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się wyłącznie w celu, do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów - Referat Przedsiębiorczości.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-09-26 12:22:25
Data utworzenia 2003-06-30
Data udostępnienia 2003-07-08 13:35:33
Osoba odpowiedzialna Ewa Fudali
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga