Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Opis Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz., 2137, z późn. zm.).
Miejsce Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
Informacja  
 
Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
Referat Przedsiębiorczości
III piętro, pok. 328

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30
czwartek w godz. 7.30 - 18.00
piątek w godz. 7.30 - 13.00

tel. (32)295-67-37; (32)295-69-54
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty - tytuł prawny do lokalu (terenu),
- pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych (jeżeli organizatorem jest inny podmiot niż osoba wnioskująca o zezwolenie),
- szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych (jeżeli punkt sprzedaży nie jest zlokalizowany w budynku i nie posiada adresu).  
Załączniki - wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do pobrania na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim - Referat Przedsiębiorczości - III piętro, pok. 328.
Opłaty Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 175 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. Opłatę można wnieść gotówką lub zrealizować płatność kartą płatniczą w kasie Urzędu lub przelewem na konto. Kasy czynne w poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 7.30 do 15.00; czwartek od 7.30 do 17.30; piątek od 7.30 do 12.30. Kasy znajdują się w Biurze Obsługi Klienta, w holu głównym na parterze Urzędu. Przelew należy zrealizować na konto GETIN NOBLE BANK S.A.O/Będzin 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082.
Termin załatwienia sprawy Organ zezwalający obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególne skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych strona lub pełnomocnik strony odbiera osobiście w pok. nr 328, III piętro, po uprzednim uiszczeniu opłaty określonej w pkt 4.
W przypadku braku kompletu dokumentów (wymienionych w Karcie) lub też błędnych, niekompletnych wypełnień, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów - Referat Przedsiębiorczości - III piętro, pok. 328. Nieuzupełnienie wniosku w określonym terminie będzie skutkować wydaniem zawiadomienia o  pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.    
Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym prezydent wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta - stanowisko nr 13. Złożenie odwołania jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ust. 53 Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja  staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest niedopuszczalne.
Uwagi Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, wówczas prezydent udziela jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni.
Wydział odpowiedzialny Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów - Referat Przedsiębiorczości.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. 32 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się wyłącznie w celu, do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-05-04 10:43:38
Data utworzenia 2003-06-30
Data udostępnienia 2003-07-08 12:15:30
Osoba odpowiedzialna Ewa Fudali
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga