Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu oraz informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej
Opis Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1291),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1292),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, z późn. zm.).
Miejsce Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
Referat Przedsiębiorczości
Informacja Tel: (32) 295-69-13, (32) 295-67-37
 
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30
czwartek w godz. 7.30 - 18.00
piątek w godz. 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składanym w wybranym urzędzie gminy albo wysłanym przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy, przedstawiają oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w tych przepisach, albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię. W przypadku wniosku o wpis do CEIDG składanego przez te osoby za pośrednictwem formularza elektronicznego, dokument ten dołączają w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załączniki - wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG do pobrania w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 15.
Istnieje możliwość pobrania wniosku również na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na stronie www.ceidg.gov.pl lub na stronie punktu kontaktowego www.biznes.gov.pl.  
Dodatkowo na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w zakładce "formularze i instrukcje", dostępna jest aktualna instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1.
Opłaty Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
Termin załatwienia sprawy W przypadku wniosku złożonego w urzędzie gminy, organ przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania. Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania, pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
Jeżeli wniosek złożony drogą elektroniczną jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku.
Jeżeli wniosek złożony osobiście bądź przez pełnomocnika lub wysłany przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  
Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
Tryb odwoławczy - brak (organem dokonującym wpisu jest minister właściwy do spraw gospodarki).
Uwagi Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:
- drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza elektronicznego, przy użyciu: podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu; podpisu zaufanego; podpisu osobistego albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek i czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku,
-  osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (przedstawić należy dokument potwierdzający tożsamość),
- lub wysłać przesyłką rejestrowaną na adres wybranego przez przedsiębiorcę urzędu gminy (wniosek złożony w ten sposób musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza).
Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:  
1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
2)  zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,                                    
3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:
1) w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
b) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
c) zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b,
d) zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa w lit. a i b;
2) zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług - VAT-R;
3) żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;
4) żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
5) żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;
6) żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenia o:
1) podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy;
2) posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.
Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. 32 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się wyłącznie w celu, do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Organ odpowiedzialny Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów - Referat Przedsiębiorczości.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-05-04 10:43:38
Data utworzenia 2003-09-23
Data udostępnienia 2003-09-23 14:53:27
Osoba odpowiedzialna Ewa Fudali
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga