Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa opodatkowanie nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 900ze zm), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)
Miejsce Wydział Podatków i Opłat Referat Wymiaru Podatków
Informacja Tel: (032)295 69 15  (032)295 67 52
fax: (032)295 69 43
e-mail: dmaczynska@dg.pl
e-mail: astanuch@dg.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 18:00,
piątek  7:30 - 13:00.
Wymagane dokumenty Istnieje możliwość pobrania wymaganych załączników na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) lub w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 8.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
ZIN-1 załącznik do informacji IN-1
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegającyvh opodatkowaniu
ZIN-2 załącznik do informacji IN-1
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 załącznik do informacji IN-1
Dane pozostałych podatników
Załączniki 1. Akt notarialny świadczący o nabyciu prawa własności nieruchomości.
2.. Zaświadczenie GUS o nadaniu numeru REGON.
3. Umowa najmu w przypadku wynajmowania innym podmiotom. 
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni- dokument finalny zostaje wysłany na adres domowy podatnika, względnie jest do odbioru w BOK- stanowisko nr 8.
(organ podatkowy w miarę możliwości załatwi sprawę w krótszym terminie)
Tryb odwoławczy Przysługuje: Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą         w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl,                tel. (32)295 67 34.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu opodatkowania nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez  osoby fizyczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji      i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-17 15:31:04
Data utworzenia 2003-08-26
Data udostępnienia 2003-08-26 15:11:15
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Stanuch
Udostępnił Krzysztof Nowicki