Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
Opis Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).


Miejsce Wydział Polityki Społecznej
II piętro, pokój 224, tel. wewn. 652
Informacja  
tel: (32) 295 96 52
fax: (32) 295 96 54
e-mail: aszymanska@dg.pl
   

GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30- 15.30
czwartek w godz. 7.30 - 18.00
piątek w godz. 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek o wydanie Zezwolenia na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Załącznik nr 1 (WPS 13/05)

Załączniki:
1) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
2) Odpis z właściwego rejestru;
3) Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
4) Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
5) Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
6) Informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu  w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
7) Pozytywne opinie w trybie decyzji, właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży  
Pożarnej oraz właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymagań lokalowych, w tym warunków ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań sanitarnych w lokalu, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.
Uwaga: pkt. 1 i 7 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
Załączniki Załącznik nr 1 - wniosek o wydanie Zezwolenia na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego(WPS 13/05),
Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP (WPS 13/05).

Istnieje możliwość pobrania formularzy na stronie internetowej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Opłaty Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o cofnięciu zezwolenia, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
Uwagi końcowe 1. Zarówno wniosek, jak i wszystkie załączone do niego dokumenty powinny być podpisane przez osoby do tego uprawnione.
2. Podmiot, któremu wydano zezwolenie jest zobowiązany do informowania organu wydającego zezwolenie
o wszelkich zmianach w danych wskazanych we wniosku lub załączonych dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
3. Cofnięcie wydanego zezwolenia:
1) Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:    
a. przestał spełniać warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b. nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa
w art. 19 ustawy - Prezydent Miasta wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.
2) Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w pkt 1b, Prezydent Miasta cofa zezwolenie na  
prowadzenie placówki wsparcia dziennego.  
4. Forma załatwienia sprawy:
1) Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
    Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.
2)  Odmowa wydania zezwolenia nastąpi, w przypadku gdy:
a. podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Wydział odpowiedzialny Wydział Polityki Społecznej
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dg.pl
2.Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@dg.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3.Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu dotyczącym wydania Zezwolenia na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce: Podstawa prawna".
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-03-19 09:20:14
Data utworzenia 2013-03-15
Data udostępnienia 2013-03-15 11:44:35
Osoba odpowiedzialna Natalia Wierzelewska
Udostępnił Anastazja Wypych