Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Kierowanie do domu pomocy społecznej
Opis Podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 224, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz.U. z 2012 r. poz. 719), Rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz.1406, z późn. zm.).
Miejsce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespoły Pomocy Środowiskowej Nr 1, 2, 3, 4
Informacja  
1. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 1, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, tel. 571 332 260, 32 262-40-40,  fax: 32 261-36-94
2. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 2, ul. Chemiczna 2, tel. 571 332 275  
3. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 2a, ul. Przedziałowa 1, tel. 571 332 275  
4. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 3, ul. Skibińskiego 1, tel. 571 332 316
5. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 3a, ul. Obrońców Pokoju 7, tel. 571 332 316
6. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 4, ul. Skibińskiego 1, tel. 571 332 290
e-mail: sekretariat@mops.com.pl
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek, wtorek, piątek: od 7.00 do 10.00 i od 12.00 do 15.00,
czwartek: od 7.00 do 10.00 i od 12.00 do 17.00.
   
 
Wymagane dokumenty Do domu kieruje się na podstawie:
1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Poza dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej w drodze wywiadu środowiskowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1, dołącza się:
1) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
2) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
5) pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu - w przypadku wyrażenia takiej zgody;
6) pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu - w przypadku skierowania do domu ponadgmninnego;
7) postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej - w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz  małoletnich.
W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.

Do wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej dołącza się również zaświadczenie lekarskie lekarz pierwszego kontaktu) o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej i aktualne badania lekarskie: morfologia, mocz, WR, rtg płuc oraz:
1. w przypadku występowania choroby psychicznej u osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS do niniejszego zaświadczenia lekarskiego dołącza się zaświadczenie lekarza psychiatry,
2. w przypadku występowania upośledzenia umysłowego u osoby ubiegającej się o umieszczenie DPS do niniejszego zaświadczenia dołącza się zaświadczenie psychologa.
Załączniki Załączniki do pobrania na stronie www.mops.com.pl - seniorzy - Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Załącznik nr 1 - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o umieszczenie w dps
Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarza psychiatry
Załącznik nr 3 - zaświadczenie psychologa
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Decyzja kierująca do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu jest wydawana w terminach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), po skompletowaniu pełnej dokumentacji w sprawie nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Decyzja jest wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru decyzji - MOPS, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, parter, pokój 020.
Tryb odwoławczy Od decyzji  służy stronie prawo  do  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Uwagi Umieszczenie w domu pomocy społecznej następuje z chwilą uzyskania wolnego miejsca w domu odpowiedniego typu na terenie Dąbrowy Górniczej lub poza Gminą.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest płatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są w kolejności:
1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
a. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
Przetwarzanie danych osbowych Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl,
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu, do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia,
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie,
4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-05-21 14:25:57
Data utworzenia 2012-12-21
Data udostępnienia 2012-12-21 09:43:10
Osoba odpowiedzialna Agata Róg
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska