Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Usługi w ośrodku wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy
Opis Podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1406, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058).
Miejsce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Aleja Józefa Piłsudskiego 2, drugie piętro, pokój 220.
Informacja  
e-mail: sekretariat@mops.com.pl
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.00 do 10.00 i od 12.00 do 15.00,
czwartek od 7.00 do 10.00 i od 12.00 do 17.00,
tel. 571 332 362, 571 332 363, 571 332 280.

   
Wymagane dokumenty Osobom, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej modą zostać przyznane usługi w ośrodku wsparcia jakim jest  Środowiskowy Dom Samopomocy.
Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej, po złożeniu wniosku do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS.

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając:
1. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych;
2. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
3. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
Usługi przyznaje się na podstawie  wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy wsparcia oraz  rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.

Poza ww. dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej w drodze wywiadu środowiskowego do wniosku, o którym mowa powyżej dołącza się:
1. decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
2. dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
3. zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
4. oświadczenie o stanie majątkowym.

Ponadto w przypadku osób w rodzinie do wniosku należy dołączyć m.in.:
1. zaświadczenie albo oświadczenie osób wspólnie zamieszkujących o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
2. zaświadczenie albo oświadczenie osób wspólnie zamieszkujących o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
3. decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne.
Załączniki Brak
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Decyzja przyznająca kierująca do  Środowiskowego Domu Samopomocy  wydawana w terminach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), po skompletowaniu pełnej dokumentacji w sprawie nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Decyzja jest wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru decyzji - MOPS, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, II piętro, pokój 220 lub w ośrodku wsparcia.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Uwagi Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej świadczy usługi dla  osób przewlekle psychicznie chorych; osób upośledzonych umysłowo oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. kwoty 1902,00 zł lub kryterium dochodowego osoby w rodzinie, tj. kwoty 1542,00 zł.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl,
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu, do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia,
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie,
4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-05-21 14:25:56
Data utworzenia 2012-12-21
Data udostępnienia 2012-12-21 09:43:10
Osoba odpowiedzialna Agata Róg
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska