Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przyznanie pobytu w Dziennym Domu "Senior - WIGOR"
Opis Podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm), Uchwała Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Załącznik nr 3 - Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1406, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058)
Miejsce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespoły Pomocy Środowiskowej Nr 1, 2, 2a, 3, 3a i 4
Rejony socjalne dostępne na stronie www.mops.com.pl w zakładce: dziecko i rodzina - pomoc społeczna - Rejony socjalne
Informacja  
1. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 1, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, tel. 571 332 260, 32 262-40-40  fax: 32 261-36-94
2. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 2, ul. Chemiczna 2, tel. 571 332 275  
3. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 2a, ul. Przedziałowa 1, tel. 571 332 275  
4. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 3, ul. Skibińskiego 1, tel. 571 332 316
5. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 3a, ul. Obrońców Pokoju 7, tel. 571 332 316
6. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 4, ul. Skibińskiego 1, tel. 571 332 290
e-mail: sekretariat@mops.com.pl
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek, wtorek, piątek od 7.00 do 10.00 i od 12.00 do 15.00
czwartek  od 7.00 do 10.00 i od 12.00 do 17.00

   
   
Wymagane dokumenty Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych może zostać przyznany pobyt w ośrodku wsparcia jakim jest Dzienny Dom "Senior - WIGOR".
Pobyt przyznaje się na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy wsparcia złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu oraz  rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.
Poza dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej w drodze wywiadu środowiskowego do wniosku, o którym mowa powyżej dołącza się:
1. decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
2. dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
3. orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
4. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
5. zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i proponowanym zakresie świadczeń;
7. oświadczenie o stanie majątkowym.
 
Ponadto w przypadku osób w rodzinie do wniosku należy dołączyć m.in.:
1. zaświadczenie albo oświadczenie osób wspólnie zamieszkujących o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
2. zaświadczenie albo oświadczenie osób wspólnie zamieszkujących o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
3. decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne.
Załączniki Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach oferowanych przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR".
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Decyzja przyznająca pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" wydawana w terminach określonych w ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.),  po skompletowaniu pełnej dokumentacji w sprawie nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Decyzja jest wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru decyzji - MOPS, Aleja Józefa Piłsudskiego 2,  II piętro, pokój 221 lub we właściwym ośrodku wsparcia.
Tryb odwoławczy Od decyzji  służy stronie prawo  do  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Uwagi Pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" jest odpłatny w zależności od posiadanego dochodu. Rada Gminy ustala szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR".
Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego odpowiednio dla osoby samotnej kwoty 634,00 zł, na osobę w rodzinie 514,00 zł.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl,
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu, do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia,
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie,
4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-05-21 14:25:56
Data utworzenia 2012-12-21
Data udostępnienia 2012-12-21 09:43:10
Osoba odpowiedzialna Agata Róg
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska