Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Procedury rejestracji, zmian w rejestrze i wykreślenie z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych
Opis Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.)

Zgodnie z zapisami art. 27 w/w ustawy Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62 a ustawy.

W związku z powyższym rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego można dokonać wyłącznie za pomocą wspomnianego systemu na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do dokonania zmian, w terminie 3 dni od ich zaistnienia, również za pośrednictwem wyżej wspomnianego sytemu teleinformatycznego.

Miejsce Wydział Polityki Społecznej
Informacja  
tel: (32) 295 96 13,   fax: (32) 295 96 54
e-mail: wps@dg.pl
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7:30 - 15:30
czwartek w godz. 7:30 - 18:00
piątek w godz. 7:30 - 13:00
 
   

Wymagane dokumenty Zgodnie z art. 28 ustawy z  dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.)
Wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy Zgodnie z art. 25 ustawy z  dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.).
W przypadku Klubów Dziecięcych (przed zarejestrowaniem oraz w przypadku ewentualnych zmian w rejestrze) należy wystąpić z Wnioskiem o wydanie opinii w sprawie spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym. Karta informacyjna opisująca sposób postępowania wraz ze wzorem w/w wniosku dostępna jest pod adresem: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5888/dokument/137212
Opłaty Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Dąbrowa Górnicza, wnioskodawca jest zobowiązany dokonać opłaty za wpis do rejestru w wysokości 300 zł:
1. Płatności można realizować kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze Urzędu Miejskiego) w godzinach:
   poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00,
   czwartek 7:30 - 17:30,
   piątek  7:30 - 12:30.
2. Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej całodobowo.
3. Wpłaty można dokonać również na konto Urzędu Miejskiego: GETIN NOBLE BANK S.A.
Nr konta: 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082.

UWAGA! W tytule wpłaty proszę zaznaczyć czy jest to opłata za rejestrację Klubu Dziecięcego lub Żłobka.

Zmiany w Rejestrze i wykreślenie z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych są zwolnione z opłaty (art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) wnioskodawcy są zwolnieni z opłat.
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie
Tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Uwagi Żłobki i kluby dziecięce, które zostały wpisane do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych objęte są planem nadzoru przyjętego Uchwałą nr VIII/115/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Zgodnie z § 2 ww Uchwały pierwsza kontrola zostanie przeprowadzona w okresie 1 miesiąca od wpisu do Rejestru.
Odmowa wpisu do Rejestru następuje w przypadku gdy:
- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonania działalności gospodarczej objętej wpisem.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dg.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@dg.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu dotyczącym postępowania w sprawie wydania opinii, dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce "Podstawa prawna".
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny Wydział Polityki Społecznej
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-08 12:26:03
Data utworzenia 2011-07-15
Data udostępnienia 2011-07-15 14:33:54
Osoba odpowiedzialna Natalia Wierzelewska
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga