Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Dotacja celowa z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na demontaż wyrobów zawierających azbest.
Opis Podstawa prawna: Uchwała XIX/346/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dabrowa Górnicza na zadanie związane
z gospodarką wodno-ściekową oraz demontaż wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Woj.Śląskiego poz.2486 z dn.18 marca 2020r.)
Miejsce Wydział Ochrony Środowiska
Informacja Tel: (032) 295 69 61
fax: (032) 295 69 59
e-mail: ekologia@dg.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30- 15.30
czwartek w godz. 7.30-18.00
piątek w godz. 7.30-13.00
Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty:
1.Zgoda właściciela/współwłaściciela obiektu budowlanego na demontaż pokrycia dachowego/elewacji* przez Wnioskodawcę -
w przypadku nieruchomości należącej do osoby fizycznej, do której tytuł prawny posiada kilka osób.
2.Zaświadczenie  Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia  do wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę w zależności od wymogów ustawy Prawo Budowlane.
3.Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz informacja o wyrobach zawierających azbest  - druk wniosku nr 13,
4.Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub pozwolenie na budowę, wymianę elementów konstrukcyjnych dachu - w trybie przepisów Prawa budowlanego,
5.Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane(w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy
z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane)
- druk wniosku nr 12,
6.Oświadczenie wykonawcy prac demontażowych, o:
- przeszkoleniu przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania(zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest)
- posiadaniu niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników
i środowiska przed narażaniem na działanie azbestu (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest),
- zaświadczenie/świadectwo potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, przeprowadzonego wg programu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r., Nr 216, poz.1824) - dla minimum dwóch pracowników,
7. Informacja o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej* oraz powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu* w budynkach w całkowitej powierzchni budynków.
- druk wniosku nr 12
8. * Dokument potwierdzający powołanie Zarządu Wspólnoty (aktualna uchwała, akt notarialny itp.),
9. * Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania spółdzielni mieszkaniowej (aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),
10. * Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej kościoła lub innego związku wyznaniowego.
* - nie dotyczy wniosków indywidualnych osób fizycznych
Załączniki 3. Załączniki:
druk wniosku o dofinansowanie z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza, załącznik - wzór nr 12,
druk wniosku  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
oraz Informacja o wyrobach zawierających azbest - wzór nr 13,
druk wniosku Informacji - o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej* oraz powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu*
w budynkach w całkowitej powierzchni budynków
- wzór nr 13a (dot. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych),

Istnieje możliwość pobrania wymienionych druków na stronie www.bip.dabrowa- gornicza.pl oraz w Biurze Obsługi Klientów /BOK/, stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska.
Opłaty Od złożonego pełnomocnictwa 17,00 zł
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1. jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: VeloBank
S.A.  83 1560 1010 0000 9480 0000 1112. Płatności można realizować kartą płatniczą
na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00, czwartek 7:30-17.30, piątek 7:30-12.30.Płatności można realizować w kasie automatycznej
zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej w godzinach otwarcia urzędu.
Termin załatwienia sprawy O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, po zakończeniu pełnej procedury dokumentowania wykonanych prac,
będą rozpatrywane do dnia wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych, w danym roku kalendarzowym.
Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania środków finansowych, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku, w zależności od posiadanych środków.
Umowa dofinansowania pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą podpisywana jest przed realizacja zadania w siedzibie Urzędu Miejskiego.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi brak
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21.        
2. Inspektorem Ochrony Danych  wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza  jest Pan Łukasz Więckowski. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: odo@cuw.dg.pl
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się na podstawie art. 7 lub 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a lub art. 5 i 7 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Miastu Dąbrowa Górnicza uprawnień,spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
4. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,  mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania
od administratora dostępu do nich, ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływuna przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/ Pan o tym niezwłocznie poinformowana/ny.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-03 11:19:52
Data utworzenia 2015-04-28
Data udostępnienia 2015-06-02 14:20:53
Osoba odpowiedzialna Marcin Janik
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz