Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Dotacja celowa z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na demontaż wyrobów zawierających azbest.
Opis Podstawa prawna: Uchwała XIX/346/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dabrowa Górnicza na zadanie związane
z gospodarką wodno-ściekową oraz demontaż wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Woj.Śląskiego poz.2486 z dn.18 marca 2020r.)
Miejsce Wydział Ochrony Środowiska
Informacja Tel: (032) 295 69 61
fax: (032) 295 69 59
e-mail: ekologia@dg.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30- 15.30
czwartek w godz. 7.30-18.00
piątek w godz. 7.30-13.00
Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty:
1.Zgoda właściciela/współwłaściciela obiektu budowlanego na demontaż pokrycia dachowego/elewacji* przez Wnioskodawcę -
w przypadku nieruchomości należącej do osoby fizycznej, do której tytuł prawny posiada kilka osób.
2.Zaświadczenie  Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia  do wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę w zależności od wymogów ustawy Prawo Budowlane.
3.Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz informacja o wyrobach zawierających azbest  - druk wniosku nr 13,
4.Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub pozwolenie na budowę, wymianę elementów konstrukcyjnych dachu - w trybie przepisów Prawa budowlanego,
5.Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane(w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy
z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane)
- druk wniosku nr 12,
6.Oświadczenie wykonawcy prac demontażowych, o:
- przeszkoleniu przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania(zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest)
- posiadaniu niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników
i środowiska przed narażaniem na działanie azbestu (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest),
- zaświadczenie/świadectwo potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, przeprowadzonego wg programu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r., Nr 216, poz.1824) - dla minimum dwóch pracowników,
7. Informacja o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej* oraz powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu* w budynkach w całkowitej powierzchni budynków.
- druk wniosku nr 12
8. * Dokument potwierdzający powołanie Zarządu Wspólnoty (aktualna uchwała, akt notarialny itp.),
9. * Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania spółdzielni mieszkaniowej (aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),
10. * Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej kościoła lub innego związku wyznaniowego.
* - nie dotyczy wniosków indywidualnych osób fizycznych
Załączniki 3. Załączniki:
druk wniosku o dofinansowanie z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza, załącznik - wzór nr 12,
druk wniosku  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
oraz Informacja o wyrobach zawierających azbest - wzór nr 13,
druk wniosku Informacji - o udziale procentowym powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej* oraz powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby fizyczne z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu*
w budynkach w całkowitej powierzchni budynków
- wzór nr 13a (dot. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych),

Istnieje możliwość pobrania wymienionych druków na stronie www.bip.dabrowa- gornicza.pl oraz w Biurze Obsługi Klientów /BOK/, stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska.
Opłaty Od złożonego pełnomocnictwa 17,00 zł
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1. jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: VeloBank
S.A.  83 1560 1010 0000 9480 0000 1112. Płatności można realizować kartą płatniczą
na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00, czwartek 7:30-17.30, piątek 7:30-12.30.Płatności można realizować w kasie automatycznej
zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej w godzinach otwarcia urzędu.
Termin załatwienia sprawy O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, po zakończeniu pełnej procedury dokumentowania wykonanych prac,
będą rozpatrywane do dnia wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych, w danym roku kalendarzowym.
Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania środków finansowych, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku, w zależności od posiadanych środków.
Umowa dofinansowania pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą podpisywana jest przed realizacja zadania w siedzibie Urzędu Miejskiego.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi brak
Przetwarzanie danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej,przy ul.Granicznej,21 tel. (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2.Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pan Rafał Stańko.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dg.pl,  tel. (32) 295 68 25.
3.Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu realizacji przedmiotowego dofinansowania, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli podpisać i zrealizować umowy.
9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-07-17 09:03:17
Data utworzenia 2015-04-28
Data udostępnienia 2015-06-02 14:20:53
Osoba odpowiedzialna Marcin Janik
Udostępnił Krzysztof Nowicki