Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na zbieranie odpadów
Opis Podstawa prawna: art. 42 ust. 1 w związku z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawa z dnia 10 maja 2018r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).
Miejsce Wydział Ochrony Środowiska
Informacja Tel: (032) 295 67 70
fax: (032) 295 69 59
e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30
czwartek w godz. 7.30- 18.00
piątek w godz. 7.30- 13.00
Wymagane dokumenty 1) Wniosek spełniający wymagania określone w art. 42 ust.1 ustawy o odpadach (wypełniony formularz wniosku), a także:
2) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą wyznaczone miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania.
3) Dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej.
4) Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest ona wymagana.
5) Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa,
o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny, dotyczące:
 a. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 b. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
6) Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
7) Oświadczenie o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach, dotyczące:
 a. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 b. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
8) Oświadczenie, że w stosunku do:
 a. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 b. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
-w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na   zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej co namniej trzykrotnie łącznie kwotę 150 000 zł.
9) Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w ostatnich 10 latach w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
10) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku, gdy dla terenu, którego dotyczy wniosek, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
10')     Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów poprzedzonego decyzją o śrowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dołącza się załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym bedzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3.10.2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
11) Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
12) Uzgodnienie (w formie postanowienia) ze strony komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące wymienionego powyżej operatu przeciwpożarowego.
UWAGA !!! Obowiązku wykonania i przedkładania operatu przeciwpożarowego oraz uzgodnienia, o których mowa powyżej, nie stosuje się w przypadku zezwolenia na zbieranie odpadów, które dotyczy wyłącznie odpadów niepalnych.
13) Do wniosku o wydanie zezwolenia na: zbieranie odpadów niebezpiecznych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania, albo umowę dzierżawy nieruchomości sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w a10')rt. 41b ustawy o odpadach.
14) Kopia umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów, zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
15)     Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,
Wymagane dokumenty 1) Wniosek spełniający wymagania określone w art. 42 ust.1 ustawy o odpadach (wypełniony formularz wniosku), a także:
2) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą wyznaczone miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania.
3) Dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej.
4) Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest ona wymagana.
5) Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa,
o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny, dotyczące:
 a. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 b. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
6) Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
7) Oświadczenie o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach, dotyczące:
 a. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 b. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
8) Oświadczenie, że w stosunku do:
 a. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 b. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
-w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na   zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej co namniej trzykrotnie łącznie kwotę 150 000 zł.
9) Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w ostatnich 10 latach w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
10) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku, gdy dla terenu, którego dotyczy wniosek, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
10')     Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów poprzedzonego decyzją o śrowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dołącza się załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym bedzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3.10.2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
11) Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
12) Uzgodnienie (w formie postanowienia) ze strony komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące wymienionego powyżej operatu przeciwpożarowego.
UWAGA !!! Obowiązku wykonania i przedkładania operatu przeciwpożarowego oraz uzgodnienia, o których mowa powyżej, nie stosuje się w przypadku zezwolenia na zbieranie odpadów, które dotyczy wyłącznie odpadów niepalnych.
13) Do wniosku o wydanie zezwolenia na: zbieranie odpadów niebezpiecznych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania, albo umowę dzierżawy nieruchomości sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w a10')rt. 41b ustawy o odpadach.
14) Kopia umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów, zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
15)     Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,
Wymagane dokumenty 1) Wniosek spełniający wymagania określone w art. 42 ust.1 ustawy o odpadach (wypełniony formularz wniosku), a także:
2) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą wyznaczone miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania.
3) Dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej.
4) Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest ona wymagana.
5) Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa,
o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny, dotyczące:
 a. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 b. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
6) Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
7) Oświadczenie o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach, dotyczące:
 a. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 b. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
8) Oświadczenie, że w stosunku do:
 a. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 b. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
-w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na   zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej co namniej trzykrotnie łącznie kwotę 150 000 zł.
9) Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w ostatnich 10 latach w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
10) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku, gdy dla terenu, którego dotyczy wniosek, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
10')     Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów poprzedzonego decyzją o śrowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dołącza się załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym bedzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3.10.2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
11) Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
12) Uzgodnienie (w formie postanowienia) ze strony komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące wymienionego powyżej operatu przeciwpożarowego.
UWAGA !!! Obowiązku wykonania i przedkładania operatu przeciwpożarowego oraz uzgodnienia, o których mowa powyżej, nie stosuje się w przypadku zezwolenia na zbieranie odpadów, które dotyczy wyłącznie odpadów niepalnych.
13) Do wniosku o wydanie zezwolenia na: zbieranie odpadów niebezpiecznych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania, albo umowę dzierżawy nieruchomości sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w a10')rt. 41b ustawy o odpadach.
14) Kopia umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów, zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
15)     Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,
Załączniki wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów - druk wniosku nr 21
Istnieje możliwość pobrania wymienionego druku na stronie www.bip.dabrowa- gornicza.pl oraz w Biurze Obsługi Klientów /BOK/, stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska
Opłaty Od wydania decyzji               616,00 zł
Od złożonego pełnomocnictwa 17,00zł
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1. jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: VeloBank
S.A.  83 1560 1010 0000 9480 0000 1112. Płatności można realizować kartą płatniczą
na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00, czwartek 7:30-17.30, piątek 7:30-12.30. Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej
w holu Urzędu Miejskiego czynnej w godzinach urzędowania.
Termin załatwienia sprawy Od momentu złożenia wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, w ciągu w miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.
Do terminu określonego powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Pozwolenie do odbioru w Urzędzie Miejskim Wydziale Ochrony Środowiska, I piętro
pokój 124.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się pisemnie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Uwagi brak
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21.        
2. Inspektorem Ochrony Danych  wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza  jest Pan Łukasz Więckowski. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: odo@cuw.dg.pl
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się na podstawie art. 7 lub 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a lub art. 5 i 7 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Miastu Dąbrowa Górnicza uprawnień,spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
4. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,  mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania
od administratora dostępu do nich, ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływuna przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/ Pan o tym niezwłocznie poinformowana/ny.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-03 11:19:52
Data utworzenia 2014-04-23
Data udostępnienia 2015-06-02 14:20:53
Osoba odpowiedzialna Marcin Janik
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz