Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Opis Podstawa prawna: art.180 pkt. 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt4, art. 183 ust. 1 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396 z późn.z m.), ustawa z dnia 10 maja 2018r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
Miejsce Wydział Ochrony Środowiska
Informacja Tel: (032) 295 67 70
fax: (032) 295 69 59
e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30- 15.30
czwartek w godz. 7.30-18.00
piątek w godz. 7.30-13.00
Wymagane dokumenty wniosek spełniający wymagania określone w art. 184 ust. 2, 2b i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
- kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku inwestycji instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych,
- operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach  oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
- uzgodnienie, w drodze postanowienia, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące wyżej wymienionego operatu przeciwpożarowego, zgodnie z art. 42, ust. 4c ustawy o odpadach,
- Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; za przestępstwa o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy Kodeks karny
UWAGA: Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne
Załączniki brak
Opłaty Od pozwolenia                        2011,00 zł
Od pozwoleń wydanych dla mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich przedsiębiorców    506 zł
 Od złożonego pełnomocnictwa            17,00zł
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1. jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: Getin Noble Bankowe
S.A  83 1560 1010 0000 9480 0000 1112. Płatności można realizować kartą płatniczą
na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00, czwartek 7:30-17.30,
piątek 7:30-12.30. Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej
w holu Urzędu Miejskiego czynnej w godzinach urzędowania.
Termin załatwienia sprawy Od momentu złożenia wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, w ciągu w miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.
Do terminu określonego powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Pozwolenie do odbioru w Urzędzie Miejskim Wydziale Ochrony Środowiska, I piętro pokój 124.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się pisemnie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał
Uwagi brak
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.    
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  
z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu pozwolenia na wytwarzanie odpadów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ………
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-12 12:47:34
Data utworzenia 2015-04-27
Data udostępnienia 2015-06-02 14:20:53
Osoba odpowiedzialna Marcin Janik
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga