Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny.
Opis Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny.Podstawa prawna : Uchwała Nr LXIII/1121/2024 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej,ustawa z dnia 10 maja 2018r. , o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2019.1781 t.j. ).
Miejsce Wydział Ochrony Środowiska
Informacja tel. (032) 295 67 18
e-mail: ekologia@dg.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30-15.30
czwartek w godz. 7.30-18.00
piątek w godz. 7.30-13.00
 
Wymagane dokumenty Wymagane załączniki:
Składane z wnioskiem
1.  W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób wypełnij Załącznik nr 1 dotyczący zgody właściciela/współwłaściciela/zarządcy (w przypadku budynków mieszkalnych wielolokalowych) nieruchomości na zmianę systemu ogrzewania przez Wnioskodawcę.
2.  Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy – w przypadku jego wyznaczenia (opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł – dotyczy osób niespokrewnionych).
Składane po zawarciu umowy z Gminą Dąbrowa Górnicza o przyznanie dotacji celowej oraz zakończeniu zadania:
1.  Oryginał imiennej faktury VAT lub imiennego rachunku za zakup urządzenia/włączenie do sieci ciepłowniczej wystawiony na Wnioskodawcę wraz z dowodem ich zapłaty. Oryginał imiennej faktury VAT lub imiennego rachunku zostanie zwrócony Wnioskodawcy po rozliczeniu przez Gminę przyznanej dotacji.
2.  W przypadku faktury zbiorczej, wystawionej po realizacji zadania, należy przedłożyć specyfikację dotyczącą kwoty brutto za zakup urządzenia.
3.  Protokół potwierdzający zakończenie realizacji zadania, wystawiony przez uprawnionego wykonawcę lub inną uprawnioną osobę/jednostkę (protokół odbioru technicznego) – kopia.
4.  Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego – kopia.
5.  Dokument potwierdzający zezłomowanie starego pieca na paliwo stałe – kopia.
Kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska.
Załączniki - wniosek o dotację - wniosek Załącznik Nr 1 do PONE
Opłaty Od złożonego pełnomocnictwa 17 ,00 zł
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. Jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt. 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.
Opłatę należy uiścić  przelewem na konto VeloBank S.A. o/Będzin numer rachunku
83 1560 1010 0000 9480 0000 1112, lub kartą płatniczą na stanowiskach kasowych w Biurze Obsługi Klienta znajdujących się na ladzie,stanowiska 16 oraz 18 (na parterze budynku). Stanowiska czynne są w godzinach: poniedziałek,wtorek,środa 7:30-15.00; czwartek 7.30 -17.30, piątek 7.30-12.30.Płatności można realizować również w kasie automatycznej tzw. wpłatomacie w holu Urzędu Miejskiego.
Termin załatwienia sprawy:
O kolejności rozpatrywanie wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski będą przyjmowane do 30 września bieżącego roku. Przewidywana data zakończenia realizacji i rozliczenia zadania nie później niż do 15 listopada bieżącego roku.
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Uwagi brak
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21.        
2. Inspektorem Ochrony Danych  wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza  jest Pan Łukasz Więckowski. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: odo@cuw.dg.pl
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się na podstawie art. 7 lub 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a lub art. 5 i 7 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Miastu Dąbrowa Górnicza uprawnień,spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
4. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,  mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania
od administratora dostępu do nich, ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływuna przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/ Pan o tym niezwłocznie poinformowana/ny.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-03 11:19:50
Data utworzenia 2021-03-04
Data udostępnienia 2021-03-04 12:26:36
Osoba odpowiedzialna Marcin Janik
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz