Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny.
Opis Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny.Podstawa prawna : Uchwała Nr XXVI/565/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowa Górnicza, ustawa z dnia 10 maja 2018r. , o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2019.1781 t.j. )
Miejsce Wydział Ochrony Środowiska
Informacja tel. (032) 295 67 18
fax: (032) 295 69 59
e-mail: ekologia@dg.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30-15.30
czwartek w godz. 7.30-18.00
piątek w godz. 7.30-13.00
fax: 959
Wymagane dokumenty 2.Wymagane dokumenty:
Składane przed realizacją zadania
1.Zgoda właściciela/współwłaściciela/zarządcy nieruchomości** na zmianę systemu ogrzewania przez Wnioskodawcę - w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób.
2.Tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego (oryginał do wglądu)
3.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu  wnioskodawcy.
Składane po realizacji zadania
1.Oryginał imiennej faktury VAT za zakup urządzenia/ lub włączenie do sieci ciepłowniczej wystawionej na Wnioskodawcę oraz potwierdzenie dokonania zapłaty.
2.Protokół potwierdzający zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego, wystawiony przez uprawnionego wykonawcę lub inną uprawnioną osobę/jednostkę (protokół odbioru technicznego).
3.Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia, z informacją, że zlikwidowano źródło ogrzewania opalanego paliwami stałymi ( nie dotyczy instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła)
4.W przypadku faktury zbiorczej, wystawionej po realizacji zadania, należy przedłożyć specyfikację
dot. kosztów zakupu urządzenia.
Kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska.
Załączniki - wniosek o dotację - druk wniosku nr 11
Opłaty Od złożonego pełnomocnictwa 17 ,00 zł
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1. jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt. 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.Opłatę należy uiścić  przelewem na konto VeloBank S.A. o/Będzin
numer rachunku 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112, lub kartą płatniczą
na stanowiskach kasowych w Biurze Obsługi Klienta znajdujących się na ladzie,stanowiska 16 oraz 18 (na parterze budynku). Stanowiska czynne
są w godzinach: poniedziałek,wtorek,środa 7:30-15.00; czwartek 7.30 -17.30,
piątek 7.30-12.30.Płatności można realizować również w kasie automatycznej
tzw. wpłatomacie w holu Urzędu Miejskiego.
Termin załatwienia sprawy:
O kolejności rozpatrywanie wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski będą przyjmowane do 30 września bieżącego roku. Przewidywana data zakończenia realizacji i rozliczenia zadania nie później niż do 15 listopada bieżącego roku.
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Uwagi brak
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.    
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  
z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00,
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu uzyskania dotacji celowej z budżetu miasta na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa wskazanych w pkt. 1.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-03-02 08:45:43
Data utworzenia 2021-03-04
Data udostępnienia 2021-03-04 12:26:36
Osoba odpowiedzialna Marcin Janik
Udostępnił Krzysztof Nowicki