Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Dotacja celowa z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych
Opis Podstawa prawna: Podstawa prawna: Uchwała XIX/435/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych (Dz.U.Woj.Śląskiego poz.5028 z dn.26 czerwca 2020 r.), ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.2019, poz. 1781)
Miejsce Wydział Ochrony Środowiska
Informacja Tel: (032) 295 69 18
fax: (032) 295 69 59
e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa w godz.  7.30- 15.30
czwartek w godz. 7.30-18.00
piątek w godz. 7.30-13.00
 
Wymagane dokumenty Dokumenty składane przed realizacją:

1.Zgoda właściciela/współwłaściciela na realizację ogrodu deszczowego/dachu zielonego/podziemnego zbiornika retencyjnego/studni chłonnych/skrzynek retencyjno-rozsączających/komór drenażowych/ naziemnego wolnostojącego zbiornika retencyjnego przez Wnioskodawcę - w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób.
2.Zaświadczenie z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia projektu budowlanego zawierającego dach zielony/ podziemny zbiornik retencyjny lub pozwolenie na budowę uwzględniające w projekcie budowlanym budowę dachu zielonego/ podziemnego zbiornika retencyjnego, zależnie od wymagań określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3.Zaświadczenie z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy studni chłonnych/ skrzynek retencyjno-rozsączających/ komór drenażowych*3, lub pozwolenie na budowę uwzględniające studni chłonnych/ skrzynek retencyjno-rozsączających/ komór drenażowych*3 zależnie od wymagań określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przedmiotowe zgłoszenie budowy lub pozwolenie na budowę musi zostać poprzedzone uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy organ ds. gospodarki wodnej tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
4.W przypadku zainstalowania naziemnego wolnostojącego zbiornika retencyjnego, niebędącego obiektem małej architektury, dokumenty zależne od wymagań określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dokumenty składane po realizacji:

1.Oryginał imiennej faktury VAT lub imiennego rachunku za koszty materiałów wykorzystanych do wykonania/ koszty budowy ogrodu deszczowego/ dachu zielonego/ podziemnego zbiornika retencyjnego/ studni chłonnych/ skrzynek retencyjno-rozsączających/ komór drenażowych/ naziemnego wolnostojącego zbiornika retencyjnego wystawiony na Wnioskodawcę oraz potwierdzenie dokonania zapłaty.
2.Dokument potwierdzający zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego, wystawiony przez uprawnionego wykonawcę lub inną uprawnioną osobę/jednostkę (protokół odbioru urządzenia).
Załączniki - wniosek o dotacje -  druk wniosku nr 23
- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości - druk nr 23
- oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości - druk nr 23
Istnieje możliwość pobrania wymienionych druków na stronie www.bip.dabrowa- gornicza.pl oraz w Biurze Obsługi Klientów /BOK/, stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska
Opłaty Od złożonego pełnomocnictwa 17,00 zł.
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1.jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2.jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt. 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: VeloBank
S.A.  83 1560 1010 0000 9480 0000 1112. Płatności można realizować kartą
płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku)
w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00, czwartek 7:30-17.30,
piątek 7:30-12.30. Płatności można realizować w kasie automatycznej
zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej w godzinach otwarcia urzędu.
Termin załatwienia sprawy O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, po zakończeniu pełnej procedury dokumentowania wykonanych prac, będą rozpatrywane do dnia wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych, w danym roku kalendarzowym.
Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania środków finansowych, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku, w zależności od posiadanych środków.
Umowa dofinansowania podpisywana jest w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21.        
2. Inspektorem Ochrony Danych  wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza  jest Pan Łukasz Więckowski. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: odo@cuw.dg.pl
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się na podstawie art. 7 lub 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a lub art. 5 i 7 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Miastu Dąbrowa Górnicza uprawnień,spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
4. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,  mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania
od administratora dostępu do nich, ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływuna przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/ Pan o tym niezwłocznie poinformowana/ny.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-03 11:19:50
Data utworzenia 2020-08-04
Data udostępnienia 2020-08-05 11:59:55
Osoba odpowiedzialna Marcin Janik
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz