Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Dotacja celowa z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową.
Opis 1. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Uchwała XIX/346/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dabrowa Górnicza na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową oraz demontaż wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Woj.Śląskiego poz.2486 z dn.18 marca 2020r.)

Miejsce Wydział Ochrony Środowiska
Informacja Tel:   (032) 295 69 18
      (032) 295 67 59
fax: (032) 295 69 59
e-mail: ekologia@dg.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30- 15.30
czwartek w godz. 7.30-18.00
piątek w godz. 7.30-13.00
Wymagane dokumenty Dokumenty składane przed realizacją:

1.Zgoda właściciela/współwłaściciela obiektu budowlanego na demontaż pokrycia dachowego/elewacji* przez Wnioskodawcę - w przypadku nieruchomości należącej do osoby fizycznej, do której tytuł prawny posiada kilka osób. dot. oczyszczalni / zbiornik / przepompownia ścieków sanitarnych.
2.Zaświadczenie z wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia o przystąpieniu do budowy dot. oczyszczalni / zbiornika / przepompowni ścieków sanitarnych
3.Mapa z naniesioną planowaną lokalizację oczyszczalni/ zbiornika/przepompowni.
4.Pozwolenie na budowę w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3/d.
(powyżej 10 m3 pojemności dla zbiornika).

Dokumenty składane po realizacji:

1.Zgłoszenie organowi ochrony środowiska, zgodnie z art. 152 ust.1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, w związku z §1 i 2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010r., w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, (dot. oczyszczalni).
2.Dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków - opis techniczny, schemat działania, instrukcja eksploatacji. (dot. oczyszczalni).
3.Aprobata techniczna/certyfikat/deklaracja zgodności/deklaracja właściwości użytkowych** urządzeń
oczyszczalni ścieków /zbiornika.
4.Oryginał imiennej faktury VAT za wystawionej na Wnioskodawcę oraz potwierdzenie dokonania zapłaty. dot. oczyszczalni / zbiornika / przepompowni ścieków sanitarnych.
5.Dokument potwierdzający zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego, wystawiony przez uprawnionego wykonawcę lub inną uprawnioną osobę/jednostkę (protokół odbioru urządzenia).
dot. oczyszczalni/ zbiornika.
6.Umowa z odbiorcą ścieków na odprowadzenie ścieków z danej nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (dot. przepompowni ścieków).
7.Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wybudowanej przydomowej przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem, wykonana przez uprawnionego geodetę.
Załączniki Załączniki:
- wniosek o dotacje -  druk wniosku nr 19
- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości - druk nr 19
- oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości - druk nr 19
Istnieje możliwość pobrania wymienionych druków na stronie www.bip.dabrowa- gornicza.pl oraz w Biurze Obsługi Klientów /BOK/, stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska
Opłaty Od złożonego pełnomocnictwa 17,00 zł
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1. jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: VeloBank
S.A.  83 1560 1010 0000 9480 0000 1112. Płatności można realizować kartą płatniczą
na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach
: poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00, czwartek 7:30-17.30, piątek 7:30-12.30. Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej w godzinach otwarcia urzędu.
Termin załatwienia sprawy O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, po zakończeniu pełnej procedury dokumentowania wykonanych prac, będą rozpatrywane do dnia wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych, w danym roku kalendarzowym.
Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania środków finansowych, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku, w zależności od posiadanych środków.
Umowa dofinansowania podpisywana jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi brak
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21.        
2. Inspektorem Ochrony Danych  wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza  jest Pan Łukasz Więckowski. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: odo@cuw.dg.pl
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się na podstawie art. 7 lub 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a lub art. 5 i 7 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Miastu Dąbrowa Górnicza uprawnień,spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
4. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,  mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania
od administratora dostępu do nich, ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływuna przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/ Pan o tym niezwłocznie poinformowana/ny.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-03 11:19:50
Data utworzenia 2018-01-19
Data udostępnienia 2018-01-19 11:30:58
Osoba odpowiedzialna Marcin Janik
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz