Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Dotacja celowa z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową.
Opis 1. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Uchwała XIX/346/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dabrowa Górnicza na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową oraz demontaż wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Woj.Śląskiego poz.2486 z dn.18 marca 2020r.)

Miejsce Wydział Ochrony Środowiska
Informacja Tel:   (032) 295 69 18
      (032) 295 67 59
fax: (032) 295 69 59
e-mail: ekologia@dg.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30- 15.30
czwartek w godz. 7.30-18.00
piątek w godz. 7.30-13.00
Wymagane dokumenty Dokumenty składane przed realizacją:

1.Zgoda właściciela/współwłaściciela obiektu budowlanego na demontaż pokrycia dachowego/elewacji* przez Wnioskodawcę - w przypadku nieruchomości należącej do osoby fizycznej, do której tytuł prawny posiada kilka osób. dot. oczyszczalni / zbiornik / przepompownia ścieków sanitarnych.
2.Zaświadczenie z wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia o przystąpieniu do budowy dot. oczyszczalni / zbiornika / przepompowni ścieków sanitarnych
3.Mapa z naniesioną planowaną lokalizację oczyszczalni/ zbiornika/przepompowni.
4.Pozwolenie na budowę w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3/d.
(powyżej 10 m3 pojemności dla zbiornika).

Dokumenty składane po realizacji:

1.Zgłoszenie organowi ochrony środowiska, zgodnie z art. 152 ust.1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, w związku z §1 i 2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010r., w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, (dot. oczyszczalni).
2.Dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków - opis techniczny, schemat działania, instrukcja eksploatacji. (dot. oczyszczalni).
3.Aprobata techniczna/certyfikat/deklaracja zgodności/deklaracja właściwości użytkowych** urządzeń
oczyszczalni ścieków /zbiornika.
4.Oryginał imiennej faktury VAT za wystawionej na Wnioskodawcę oraz potwierdzenie dokonania zapłaty. dot. oczyszczalni / zbiornika / przepompowni ścieków sanitarnych.
5.Dokument potwierdzający zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego, wystawiony przez uprawnionego wykonawcę lub inną uprawnioną osobę/jednostkę (protokół odbioru urządzenia).
dot. oczyszczalni/ zbiornika.
6.Umowa z odbiorcą ścieków na odprowadzenie ścieków z danej nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (dot. przepompowni ścieków).
7.Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wybudowanej przydomowej przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem, wykonana przez uprawnionego geodetę.
Załączniki Załączniki:
- wniosek o dotacje -  druk wniosku nr 19
- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości - druk nr 19
- oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości - druk nr 19
Istnieje możliwość pobrania wymienionych druków na stronie www.bip.dabrowa- gornicza.pl oraz w Biurze Obsługi Klientów /BOK/, stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska
Opłaty Od złożonego pełnomocnictwa 17,00 zł
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1. jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: Getin Noble Bankowe
S.A  83 1560 1010 0000 9480 0000 1112. Płatności można realizować kartą płatniczą
na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach
: poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00, czwartek 7:30-17.30, piątek 7:30-12.30. Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej w godzinach otwarcia urzędu.
Termin załatwienia sprawy O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, po zakończeniu pełnej procedury dokumentowania wykonanych prac, będą rozpatrywane do dnia wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych, w danym roku kalendarzowym.
Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania środków finansowych, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku, w zależności od posiadanych środków.
Umowa dofinansowania podpisywana jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi brak
Przetwarzanie danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej, 21 tel. (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2.Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dg.pl,  tel. (32) 295 68 25.
3.Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu realizacji przedmiotowego dofinansowania, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo
do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych
nie będziemy mogli podpisać i zrealizować umowy.
9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-12 12:47:34
Data utworzenia 2018-01-19
Data udostępnienia 2018-01-19 11:30:58
Osoba odpowiedzialna Marcin Janik
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga