Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydawanie postanowień w sprawach ulg ( umorzeń, odroczeń, rat ) w podatkach lokalnych stanowiących dochód gminy a pobieranych przez Urząd Skarbowy – karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.
Opis Podstawa prawna: Art. 216,217 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa
( t.j. Dz.U. z 2019r.poz. 900 z późn.zm.),
art.18 ust. 2,3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 23).
Miejsce Wydział Budżetu i Sprawozdawczości
III piętro, pokój 323
Informacja Telefon (0 32) 295 67 50, (0 32) 295 67 31
Faks (0 32) 295 69 43
e-mail : akasprzyk@dabrowa-gornicza.pl
 
Wymagane dokumenty Podanie, zaświadczenie o dochodach wszystkich osób znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym, odcinki emerytur lub rent, zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku), udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania, naukę, ewentualne koszty leczenia, inne wydatki - komplet wymaganych dokumentów składany jest przez podatnika w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Górniczej.
Załączniki brak
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia do 14 dni ( zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa )
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
Uwagi Brak
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl           
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl,  tel. (32)295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu rozpatrzenia złożonego podania w sprawie zastosowania ulgi w podatkach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Skarbowy na podstawie art. 6 ust.1 lit c i art.9 ust.2  - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o których mowa w rubryce: Opis.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny: WYDZIAŁ  BUDŻETU I SPRAWOZDAWCZOŚCI
KARTA INFORMACYJNA: STR.  1 / 3
DATA AKTUALIZACJI: 01.07.2019 r.
WYDZIAŁ BUDŻETU I SPAWOZDAWCZOŚCI

SEKRETARIAT:
TEL.: 032-295 67 50,   TEL. WEW.: 750    FAX: 032-2956943

TEL.: 032-295 67 31
TEL.WEW. 731
E-MAIL: akasprzyk@dabrowa-gornicza.pl
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-01-15 14:20:49
Data utworzenia 2016-01-25
Data udostępnienia 2016-01-25 14:56:50
Osoba odpowiedzialna Grażyna Kawalec
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga