Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1540),
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz.U.2021.1923 ze zm.),
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355 ze zm.).
Miejsce Wydział Księgowości   Referat Dochodów
Informacja Tel: (32) 295 67 49
fax: (32) 295 69 43
e-mail: ageborska@dabrowa-gornicza.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 18:00,
piątek  7:30 - 13:00.
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Istnieje możliwość pobrania wymaganego wniosku ze strony www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) lub na stanowisku 18 w Biurze Obsługi Klienta.
Opłaty Za wydanie zaświadczenia - 21 zł
1. Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem  bankowym.  
2. Płatności można realizować kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi    Klienta (na parterze budynku) w godzinach:
  poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00,
  czwartek 7:30 - 17:30,
  piątek  7:30 - 12:30.
3. Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu
  Urzędu Miejskiego.
4. Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej:
  Getin Noble Bank S.A. 83 1560 1010 0000 9480 0000  1112
Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, do 7 dni - dokument finalny zostaje wysłany na adres domowy podatnika, względnie jest do odbioru w Biurze Obsługi Kilenta
- stanowisko nr 18.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).

Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą    w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl,        tel. (32)295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu wydania zaświadczenia o niezaleganiu                 w  podatkach lub stwierdzające stan zaległości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji    w tym profilowaniu
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-20 15:28:13
Data utworzenia 2006-08-28
Data udostępnienia 2006-08-28 13:18:56
Osoba odpowiedzialna Barbara Widawska
Udostępnił Krzysztof Nowicki