Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa określenie wymiaru podatku od środków transportowych
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.1452 ze zm.) ; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2021r, poz.1540 ze zm), Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.)
Miejsce Wydział Podatków i Opłat Referat Wymiaru Podatków
Informacja Tel: (32) 295 67 51 , (032)295-67-45
fax: (32) 295 69 43
e-mail: dmaczynska@dabrowa-gornicza.pl
   
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 18:00,
piątek  7:30 - 13:00.
Wymagane dokumenty Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1    

Istnieje mozliwość pobrania wymaganych dokumentów na stronie www.dabrowa-gornicza.pl(Biuletyn informacji Publicznej) lub w Biurze Obsługi Klienta - stanowisko 12.  
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni.(organ podatkowy w miarę możliwości załatwi sprawę w krótszym terminie)
Tryb odwoławczy Przysługuje: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni(termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą         w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl,                tel. (32)295 67 34.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu określenia  wymiaru podatku od środków transportowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych    z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji      i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-08-31 15:23:03
Data utworzenia 2006-03-15
Data udostępnienia 2006-03-16 15:28:44
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Stanuch
Udostępnił Krzysztof Nowicki