Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań
Opis Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku mogą złożyć podatnicy, u których powstała nadpłata lub którzy kwestionują zasadność lub wysokość podatku pobranego przez płatnika.
Za nadpłatę uważa się:
- Kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.
- Kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.
- Kwotę zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków (obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu) określono to zobowiązanie nienależnie lub w wysokości większej niż należnej.
- Zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji
o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.
- Na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę w przypadku jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej.
-Stwierdzona nadpłata podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych,
a jeżeli takich zaległości nie ma, urząd zalicza nadpłatę na bieżące zobowiązania podatkowe.
O sposobie dokonanego zaliczenia urząd informuje Podatnika wydanym postanowieniem, na które Podatnik może złożyć zażalenie. Jeżeli Podatnik nie ma zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych, nadpłata podlega zwrotowi z urzędu, chyba że Podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Miejsce Wydział Księgowości - Referat Dochodów
Informacja Tel. (032) 295 67 49, (032) 295 96 32, (032) 295 67 67
fax (032) 295 69 43
e-mail: ageborska@dg.pl
Godziny pracy:
pn, wt, śr 7:30 - 15:30
czw. 7:30 - 18:00
pt 7:30 - 13:00
 
Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku dostępny w załączniku oraz w  BOK stanowisko 16, 18.
W celu złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych należy skorzystać z formularza Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Załączniki brak
Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
•  Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Uwagi Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.
Przetwarzanie danych osobowych W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych   zgodnie   z   art.  13  ust.1  i  ust.   2   rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016r.
w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie  danych,  zwane  dalej:  RODO),  informuję,  że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą  
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Inspektorem  Ochrony Danych  wyznaczonym  przez  Prezydenta  Miasta  Dąbrowa Górnicza  jest Pani  Mirosława  Danecka.  Kontakt do  Inspektora  Ochrony  Danych:  e-mail: iodo@dg.pl,  tel. (32)295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań  w  podatkach lub dokonanie zwrotu,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c - ogólnego rozporządzenia  
o ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  oraz  przepisów  prawa wynikających
z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie  w  okresie niezbędnym  do spełnienia celu, dla którego  zostały zebrane lub  w  okresie  wskazanym  przepisami  prawa. Po  spełnieniu celu dla  którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich  danych i  ich poprawienia,  sprostowania, usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana  danych  do  momentu  jej  wycofania.  Pani/Pana  prawa  mogą  zostać  ograniczone  zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie  danych  osobowych  może być  wymogiem ustawowym,   umownym  lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan  danych  nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami  przewidzianymi  przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-10 14:41:06
Data utworzenia 2020-02-14
Data udostępnienia 2020-02-14 12:20:30
Osoba odpowiedzialna Barbara Widawska
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga